Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2023

1. Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2023
1.1 Všeobecné ustanovenia
Motokárový seriál Slovenský kartingový pohár 2023 /ďalej len SKP/ vypisuje SAMŠ, pričom organizátorom seriálu je Karting Team Topoľčany (KTT). Toto občianske združenie vytvára zjednodušené pravidlá pre seriál SKP 2023 a rozhoduje o všetkých riadiacich a organizačných zmenách.

1.2 Pravidlá a predpisy
Pre seriál SKP 2023 sú platné aj nasledujúce pravidlá a predpisy:
– Národné športové a technické predpisy pre karting 2023
– Národný športový poriadok SAMŠ 2023
– Medzinárodný športový poriadok FIA s prílohami

1.3 Prihlásenie do pretekov – Slovenský kartingový pohár 2023:
Súťažiaci a jazdec, ktorý sa chce zúčastniť pretekov SKP 2023, je povinný riadne vyplniť prihlášku na dané preteky a odoslať ju organizátorovi pretekov SKP najneskôr 5 dní pred pretekom a štartovné uhradí na účet: SK55 5600 0000 0091 6809 3002, alebo priamo na mieste pretekov pri administratívnej kontrole.

1.4 Technická kontrola
Technická kontrola bude vykonávaná vždy podľa ZÚ na dané preteky a to na mieste určenom organizátorom. Pri TK pre triedy Rotax je potrebné predložiť motor s nepoškodenou plombou a identifikačnú kartu od každého motora, v ktorej bude záznam uvádzajúci zhodné výrobné číslo, zhodné číslo pečati motora, pečiatky a podpisu autorizovaného distribútora alebo servisného strediska, ktoré kontrolovalo a zapečatilo motor….
V prípade neplnoletého jazdca je potrebný rodičovský doprovod /klub, pod ktorým jazdec preteká/.

1.5 Poplatky
Základné štartovné
Podľa „Zvláštnych ustanovení“ na každé preteky.

Trieda Základné štartovné (2 dni) Sobota Zvýšené štartovné (2 dni) Sobota
Baby 50 120 € 80 € 140 € 100 €
eBambini 120 €  – 140 €
ostatné triedy 150 € v sobotu najneskôr do 10:00 hod. 100 € 170 € v sobotu po 10:00 120 €

Po uzavretí štartovej listiny po 10:00 hod. (v sobotu), alebo pri neprihlásení sa online registráciou na dané preteky, alebo nakoniec nebude pripustený do pretekov vôbec /rozhodnutie organizátora/.

1.6 Vypísané triedy pre SKP 2023

Trieda Vek Hodnotenie Vek
Baby 50 5 – 9 rokov samostatné od 6-9 rokov
eBambini 4 – 9 rokov samostatné od 6-9 rokov
Baby 60 7 – 10 rokov samostatné
Easykart T60 7 – 13 rokov samostatné od 9-13 rokov
Junior 60 9 – 13 rokov samostatné
Micro Max 8 – 11 rokov samostatné
Rotax Mini Max 10 – 13 rokov samostatné
Rotax Max od 14 rokov samostatné
Rotax Max DD2 od 15 rokov samostatné
Rotax Max Junior 12-14 rokov samostatné
KZ Senior od 50 rokov samostatné
KZ Junior od 15 rokov samostatné
KZ Master“s od 35 rokov samostatné

1.7 Spôsobilí jazdci a účastníci
SKP je vypísaný pre súťažiacich s licenciou súťažiaceho vydanou SAMŠ alebo inou ASN a pre jazdcov s pohárovou, národnou alebo medzinárodnou licenciou jazdca kartingu vydanou SAMŠ alebo inou ASN s povolením štartu v zahraničí. Jazdci s pohárovou licenciou a jazdci s národnou alebo medzinárodnou licenciou sú hodnotení samostatne.
Seriál SKP je prístupný pre širokú verejnosť od 5 rokov s národnou pohárovou /registračným preukazom MP/, národnou, alebo medzinárodnou licenciou vydanou SAMŠ, alebo inou ASN s povolením štartu v zahraničí a s technikou zodpovedajúcou technickým predpisom SKP 2023 ak budú mať potrebné doklady, ktoré vyplývajú z povinnosti jazdca.
Organizátor seriálu SKP si vyhradzuje právo preveriť znalosť predpisov a technickú spôsobilosť jazdcov. V prípade zistenia nedostatkov u daného jazdca, môže byť tento jazdec diskvalifikovaný z pretekov.

1.8 Zdravotná spôsobilosť
Každý jazdec seriálu SKP 2023 je povinný absolvovať lekársku prehliadku a nechať si lekárom potvrdiť žiadosť o vystavenie licencie jazdca a zdravotný preukaz /platnosť 1 rok/, u svojho obvodného lekára a tým potvrdzuje svoju schopnosť zúčastňovať sa motokárových pretekov.
Tlačivo žiadosti o vystavenie licencii jazdca dostupné na web stránke SAMŠu – http://sams-asn.sk/licenciakarting.php na stiahnutie!!!
Zdravotný preukaz Vám bude zaslaný poštou po vyžiadaní prostredníctvom emailu: samssk@nextra.sk

1.9 Systém pretekov a jázd
SKP 2023 sa skladá z pretekov zaradených do jedného seriálu.
Časový harmonogram bude vypísaný na každé podujatie samostatne.

1.10 Orientačný časový harmonogram
Sobota:
07:30 – 10:00…..Technické preberanie
08:00 – 12:00…..Voľné tréningy
12:00 – 12:20…. Rozprava
13:00 – 14:30…. Meraný tréning
14:30…………….. Štart prvej jazdy
16:30…………….. Štart druhej jazdy
18:30…………….. Vyhodnotenie

1.11 Hodnotenie a bodovanie
Na jednotlivých pretekoch SKP budú bodovaní všetci jazdci vo vypísaných triedach pre rok 2023. Organizátor pretekov /riaditeľ pretekov, alebo nim poverená osoba / ocení prvých šiestich jazdcov v každej triede, v ktorej bude minimálny počet štartujúcich 6. V triede Baby 50 a eBambini budú ocenení všetci jazdci.
Víťazi jednotlivých tried v seriáli SKP budú vyhlásení na konci sezóny 2023 a ocenení budú prvý piati jazdci.
Vyhodnotení budú iba pretekári a triedy, ktoré budú mať odštartované minimálne 4 a viac pretekov za sezónu 2023.

1.12 Autorské práva
Všetky autorské práva si vyhradzuje organizátor seriálu SKP 2023 KTT /Karting Team Topoľčany/.
KTT v zastúpení poverenej osoby môže udeliť autorizáciu na zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov pre osoby a organizácie na ich žiadosť pred začiatkom podujatia. Rovnako platí zákaz kopírovania informácii a materiálov uverejnených na internetovej stránke www.slokap.sk, pre účely ďalšieho publikovania.

1.13 Diskvalifikácia z pretekov
– V prípade že sa pristihne pretekár na trati bez zaplateného štartovného /bez nálepky/ bude diskvalifikovaný z pretekov – riaditeľ pretekov
– V prípade že pretekár, ktorý bol niekoľko krát napomenutý riaditeľom pretekov za nešportové správanie a napriek tomu bude stále v tomto pokračovať, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného – riaditeľ pretekov
– V prípade, že sa zistí u pretekára nepovolené palivo počas pretekov, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov a bez nároku na vrátenia štartovného – riaditeľ pretekov
– V prípade hrubého porušenia tech. predpisov, nerešpektovanie pokynov usporiadateľa (riaditeľa pretekov, alebo ním poverenej osoby) a prítomnosť alkoholu, alebo iných návykových a omamných látok u pretekára, má riaditeľ pretekov právo pretekára diskvalifikovať z pretekov, bez nároku na vrátenia štartovného.
– Jazdec zodpovedá za svojho mechanika a doprovod. V prípade nešportového správania /fyzický útok, vulgárne napádanie/ diskvalifikovanie pretekára z pretekov, bez nároku vrátenia štartovného/. – rieši RŠK (rada športových komisárov) v zastúpení hlavného športového komisára a riaditeľa pretekov.
– za úmyselne pomalú jazdu počas prebiehajúceho meraného tréningu, bude jazdcovi udelená DQ.
– Vyššie spomenuté dôvody, alebo akýkoľvek iný dôvod na diskvalifikovanie pretekára z pretekov, bude individuálne posúdený na RŠK .

2. Športové pravidlá – Slovenský kartingový pohár 2023
2.1 Organizačné záležitosti
KTT určí na každé preteky riaditeľa pretekov a ostatných činovníkov/traťový komisári/. Športoví komisári, časomerači a technickí komisári, sú delegovaní SAMŠ podľa platného rozdeľovníka na rok 2023.

2.2 Administratívna a technická kontrola
Na administratívnu kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa pretekár musí zaregistrovať, zaplatiť štartovné na dané preteky. Na základe toho mu bude pridelená nálepka, ktorá musí byť na viditeľnom mieste a musí zostať na motokáre do konca pretekov. Táto administratívna kontrola musí byť ukončená v deň pretekov do 10:00hod. Potom bude uzavretá štartová listina.
Na technickú kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa zaregistrujú pretekári so svojou technikou po absolvovaní administratívneho preberania
Na tejto kontrole bude skontrolované
a) technika jazdca:
– bezpečnostné lanká brzdy
– podložky medzi každou vzperou a sedačkou
– uchytené držiaky plastov
– uchytený držiak čipu na meranie časov
– základne bezpečnostné prvky
– plomba na motore + tech. preukaz /Rotax/
– podvozok (max.2ks), ktorý chce pretekár použiť počas pretekov
– motor (max.2ks), ktoré chce pretekár použiť počas pretekov
b) výstroj jazdca/neporušený+ aj s už neplatnou homologizáciou/ viac v kapitole výstroj jazdca
– kombinéza
– prilba
– rukavice
– topánky
– ochranný límec
Všetky kontroly budú vykonávať technický komisári prípadne riaditeľ pretekov.
Po absolvovaní technickej kontroly, bude pridelená nálepka, ktorá musí zostať na viditeľnom mieste po celý deň pretekov. Táto kontrola musí byť ukončená v deň pretekov do 11:00 hod. Potom bude uzavretá štartová listina.

2.3 Informácie pre jazdcov a doprovod
Všetky informácie budú vyvesené na oficiálnej výsledkovej tabuli pred vstupom na trať, alebo na mieste, ktoré určí RŠK.

2.4 Voľný tréning
Voľný tréning bude rozdelený podľa tried. Počet a dĺžka bude upravená podľa časového harmonogramu na každé preteky.

2.5 Rozprava
Slúži k ústnemu dohovoru medzi riaditeľom pretekov, jazdcami a doprovodom. Bude sa konať vždy pred meraným tréningom a účasť je povinná. Účasť sa bude kontrolovať prezenčnou listinou pri preberaní transpondérov. V prípade neúčasti, bude chýbajúci jazdec penalizovaný 5 sek. v prvej jazde.

2.6 Meraný tréning
Meraný trénig prebieha podľa tried v trvaní 1×7 minút čistého času, pričom sú merané všetky odjazdené kolá. Trieda eBambini má meraný tréning v trvaní 1x5min.

2.7 Predštartový rošt
Je miesto, ktoré slúži k zoradeniu pretekárov pred jazdou. Povolenie na vstup na trať dáva traťový komisár na pred štartovom rošte. Vstup do tohto priestoru má iba pretekár a mechanik a vždy s vypnutým motorom. Vypnutý motor musí byť z bezpečnostných dôvodov aj počas pohybu v depe až po príchod k priestoru pre prípravu na štart.
Počas celej doby na pred štartovnom rošte musí byť pretekársky stroj pod dohľadom jazdca, alebo jeho mechanika, ktorý plne za neho zodpovedajú.

2.8 Štartový rošt
Na zoradenie na štartový rošt do oboch jázd, je výsledok dosiahnutý v meranom tréningu.

2.9 Štarty
a) v pohybe – Baby 60, Junior 60, Easy 60, Micro Max, Rotax Mini Max, Rotax Junior, Rotax Max a DD2, e Bambini – za safety kart
b) pevný – všetky triedy KZ, Baby 50
2.10 Počet kôl a jázd

Trieda Počet kôl Počet jázd
eBambini 6 2
Baby 50 8 2
Baby 60 10 2
Easykart Trophy 60 10 2
Junior 60 10 2
Micro Max 10 2
Mini Max 10 2
Rotax Max, DD2 13 2
Rotax Junior 13 2
KZ Senior 10 2
KZ Master’s 13 2
KZ Junior 13 2

2.11 Výsledky a hodnotenie
– Všetky výsledky budú po spracovaní vyvesené na oficiálnej tabuli.
– Celkový výsledok pretekov je súčet oboch bodovaných jázd.
– V prípade zhody bude rozhodovať meraný tréning.
– V rámci jedných pretekov, pôjdu dve samostatne bodované jazdy.
– Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky bodované jazdy v seriáli SKP 2023.
– Celkový víťaz pretekov pre danú triedu je ten, ktorý získa najväčší počet bodov z oboch jázd.
Bodovanie jázd:

MIESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BODY 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Body budú pridelené iba pretekárovi, ktorý odjazdí viac ako 60% jazdy.

2.12 Celkové hodnotenie SKP 2023
a) Do seriálu SKP 2023 budú započítané všetky dosiahnuté body z jednotlivých pretekov. Víťaz seriálu SKP 2023 sa stáva pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov. Pri zhode bodov rozhoduje, kto získal viac lepších dosiahnutých bodov, alebo kto ich získal skôr.
b) Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky triedy, ktoré budú mať odštartované 4 a viac pretekov s celkového počtu 6.
c) Ocenení budú prvý piati pretekári v každej triede a musia mať odjazdené 4 a viac pretekov.

2.13 Sankcie a penalizácie
– Vo formovacom kole je zakázané obiehanie, každý pretekár si drží svoju pozíciu. V prípade porušenia pravidla bude pretekár odsunutý na koniec štartového poľa.
– Za predčasný štart pretekára pri pevnom štarte sa považuje zreteľný pohyb jeho motokáry pred okamihom štartu alebo ak nie je pretekár na určenom mieste. Predčasný štart je potrestaný časovou penalizáciu 5 sekúnd. Táto penalizácia je po skončení pretekov pripočítaná k jeho dosiahnutému času a je upravené poradie v pretekov
– Pri štarte v pohybe sú v priestore celého štartového roštu vymedzené dva koridory, z ktorých je do okamihu štartu (zhasnutia červených svetiel) zakázané vychádzať. Porušenie tohto zákazu bude penalizované 3 sekundami pri čiastočnom vyjdení (1 a 2 kolesá) a 10 sekundami pri vyjdení celou motokárou.
– pri každom hrubom porušení štartovej procedúry bude pretekár potrestaný DQ.
– Pri bránení predbiehania je povolené meniť smer jazdy iba 1krát. Pri úmyselnom bránení bude pretekár penalizovaný 10 sec.
– Pri nedodržaní minimálneho hmotnostného limitu, bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy /meraného tréningu/. Tolerancia hmotnosti je do 0,5kg.
– Pri porušení Tech. predpisov bude pretekár z pretekov diskvalifikovaný( DQ) bez nároku na vrátenia štartovného.
– Za padnutý predný nárazník bude jazdec potrestaný 5 sekundami. V prípade snahy o nahodenie predného nárazníka po skončení jazdy pred kontrolou technickým komisárom, je jazdec potrestaný diskvalifikáciou z jazdy.
– za spadnutý predný nárazník počas meraného tréningu bude jazdcovi škrtnutý najrýchlejší čas a počítať sa mu bude druhý najrýchlejší dosiahnutý čas.
– počas meraného tréningu nie je možné, aby jazdec opustil trať na kontrolu pneumatík(atď), v opačnom prípade mu bude škrtnutý najrýchlejší dosiahnutý čas a bude sa mu počítať až druhý najrýchlejší dosiahnutý čas.
– V prípade, že pretekár sa dopustí nešportového správania/ fyzický útok, vulgárne napádanie/ voči činovníkom podujatia, bude za toto správanie vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného a bude mu udelená finančná pokuta vo výške 1000,- € slovom: jedentisíc eur, ktorá bude zaplatená organizátorovi.
– Nepovolená šírka zadnej osi bude penalizovaná 10 sec.
šírka zadnej osy je max. 140 cm pre Rotax, KZ
šírka zadnej osy je max. 104cm pre Baby 50, eBambini,
šírka zadnej osy je max. 110cm pre Baby 60, Easykart Trophy 60, Micro Max a Junior 60.
– Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 do 200 otáčok za min. penalizáciu:10 sekúnd
– Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 nad 200 otáčok za min penalizáciu: diskvalifikovanie

2.14 Podávanie protestov a odvolaní
Podávanie protestov a odvolaní na športovom podujatí sa riadi kapitolou ll. článok 6. NŠP SAMŠ pre rok 2023.

3. Technické predpisy SKP 2023
3.1 Podvozok
a) musí zodpovedať s homologizačným listom
b) musí byť vybavený poistným lankom tiahla brzdy / pre triedu Baby 50 doporučené/
c) medzi každou vzperou a sedačkou je povinnosť mať kovovú podložku o priemere min. 40mm a hrúbke min. 1,5mm.
d) zadný široký nárazník je povinný plastový, a však môže byť použitý aj široký kovový od výrobcu pre triedy Baby 50 a eBambini. Podmienkou je, že musí spĺňať účel ako plastový.
e) predný padací nárazník je povinný pre všetky triedy /okrem Baby 50, eBambini /
f/ šírka zadnej osy na veľkých podvozkoch /KZ, Rotax / je max 1400mm
g/ šírka zadnej osy na malých podvozkoch /Baby 60,Junior 60,Easy 60 a Micro Max/ je max 1100 mm
h/ šírka zadnej osy na malých podvozkoch /Baby 50, eBambini/ je max 1040 mm.

3.2 Motor
a) musí zodpovedať s homologizačným listom vrátane karburátoru a výfuku pre danú triedu.
b) akékoľvek nepovolené úpravy budú penalizované vylúčením z pretekov a v prípade opakovania vylúčením z celého seriálu.
c) posudzovanie prípadných rozdielov je v právomoci HTK (hlavného tech. komisára) a RP (riaditeľa pretekov).
d/ max dĺžka závitu sviečky je 18,5 mm

3.3 Chladič
Ako chladiaca kvapalina je povolená iba voda a povolený je iba jeden chladič, v prípade vysokej teploty /30°C a viac/ môže riaditeľ pretekov povoliť prídavný malý chladič, ktorého použitie a umiestnenie z bezpečnostných dôvodov musí byť schválené technickým komisárom.

3.4 Palivo
a) povolené palivo je bezolovnatý benzín s oktánovým číslom max.100 a bez akýchkoľvek prísad okrem oleja a na každé preteky bude určená čerpacia stanica, kde si bude možné natankovať palivo pre dané preteky.
b) použitie benzínu s vyšším oktánovým číslom, alebo palivom z inej než určenej čerpacej stanice je hrubé porušenie predpisov.
c) v prípade podozrenia nejakého jazdca, bude odobratá vzorka z palivovej nádrže motokáry TK a bude odoslaná na kontrolu. Ak sa zistí porušenie na mieste, tak bude jazdec diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného. Ak sa zistí až po pretekoch, tak mu budú odobraté všetky body, ktoré dosiahol v daných pretekoch.

3.5 Hmotnosť
a) minimálna hmotnosť je kompletná motokára s pretekárom v kompletnej výstroji.
b) prípadné závažie musí byť uchytené pevne na ráme, alebo sedačke a musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 6 mm – hmotnosť závažia 0 – 2,5kg a závažie od hmotnosti 2.5 – 5kg musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 8mm. Maximálna hmotnosť jedného závažia je 5kg, alebo na výnimku riaditeľa pretekov na zvýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom. Jeho uchytenie musí byť schválené technickým komisárom.
c) v prípade nedodržania hmotnostného limitu, bude pretekár vylúčený z jazdy. Pri opakovanej nízkej hmotnosti, bude pretekár vylúčený z celých pretekov.
d) maximálna celková hmotnosť pridávneho závažia je 20kg, alebo na výnimku riaditeľa pretekov na zvýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom.

Trieda Hmotnosť
Baby 50 68 kg
eBambini 85 kg
EasyKart Trophy 105 kg
Baby 60 100 kg
Junior 60 110 kg
Rotax Micro Max 105 kg
Rotax Mini Max 115 kg
Rotax Max Junior 145 kg
Rotax Max 162 kg
Rotax DD2 175 kg
KZ Senior 180 kg
KZ Junior 175 kg
KZ Masters 180 kg

3.6 Predpisy pre jednotlivé triedy

3.6.1 Baby 50
a) pneumatiky : suché – ETS / 4“ + 5“/, mokré – ETR (4“+ 5“),
b) brzdy – hydraulické, alebo mechanické na zadné kolesá.
c) motor:
Blue Bird N61E – v sériovom prevedení.
– IAME M1 – plombovaný v sériovom prevedení – podľa registračných listov.
d) prevody – Blue Bird N61E 9 – 72, IAME M1 10 – 88,
e) rázvor – maximálne 860mm.
f) maximálna šírka zadnej osi je 1040 mm a vpredu 920mm.

3.6.2. eBambini
a) pneumatiky Mojo C2/ 4“ + 5“/ , mokré – Mojo W2/ 4,5“+4,5“/
b) brzdy – mechanické na zadné kolesá
c) motor – elektrický na batériu
d) prevod – 11 – 80
e) podvozok Birel ART B 25-X
e) rázvor – maximálne 860 mm
f) maximálna šírka zadnej osi ja 1040mm a vpredu 920mm.

3.6.3 Easykart Trophy 60
a) pneumatiky: suché – ETS / 4“ + 5“/, mokré – ETR (4“+ 5“),
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) motor – BMB EKL vzduchom chladený o obsahu 62ccm
– sviečka BMB Freeline L10SL, závit 19mm,
– karburátor Tillotson 396 A,
– díza 0,68-0,70-0,72
– prevod – 10/80 Bruck, Třinec, Panonia Ring a Slovakia Ring, 10/82 Trebatice
c) podvozok Birel ART L28C-Y
– rázvor max do 900mm.
– rám – priemer trubiek max. 28mm
– disky Easykart Freeline predné115mm, zadné 150mm
– zadná osa – priemer max. 25mm
– maximálna šírka zadnej osy s pneu 1100mm,
– brzdy – hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá

3.6.4 Baby 60
Motor – Baby 60:
a) pneumatiky: suché – VEGA M1 (predné:10×4.00-5″ a zadné: 11×5.00+ 5“)
– mokré – VEGA WM1
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) motor – dvojtaktný, vzduchom chladený s obsahom do 60ccm , odstredivá spojka, el. štartovanie.
c) podvozok – rázvor max do 950mm.
– rám – priemer trubiek max. 28mm
– zadná osa – priemer max. 30mm
– brzdy – mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
– šírka zadnej osy 1100 mm
– podľa homologizačných listov: (2023-2025) aj staršej špecifikácie (2019-2022).
o TM
o LENZO LK 12
o MAXTER
o PARILLA
o VORTEX
– sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou
– integrovaný elektrický štartér, analógové zapaľovanie
– spojka so záberom pri max. 3500 ot/min.
– karburátor – sériový max.14mm, Dell´Orto PHMB14, Tryton VMC
– obmedzovač na 11.000 ot/min.
– výfuk – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu výfuku pre Baby 60
– tlmič sania – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu tlmiča sania pre Junior 60

3.6.5 Junior 60
a) Pneumatiky suché – VEGA M1 “(predné:10×4.00-5″ a zadné: 11×5.00+ 5“)
– mokré – VEGA WM1 – maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) brzdy – hydraulické, alebo mechanické na zadné kolesá.
c) motor – dvojtaktný, vzduchom chladený s obsahom do 60 cm3, odstredivá spojka, el. d) podvozok:
– rázvor – max. do 950 mm
– rám – priemer trubiek max. 28mm
– zadná osa – priemer max. 30mm
– zadná osa – max šírka 1100 mm
– brzdy – mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
štartovanie.
– podľa homologizačných listov: (2023-2025) aj staršej špecifikácie(2019-2022).
o TM
o LENZO LK 12
o MAXTER
o PARILLA
o VORTEX
– sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou
– integrovaný elektrický štartér, analógové zapaľovanie
– spojka so záberom pri max. 3500 ot/min.
– karburátor – sériový max.18mm, Dell´Orto PHBG18BS reg.2523 alebo Tryton VMC18
– výfuk – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu výfuku pre Junior 60
– tlmič sania – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu tlmiča sania pre Junior 60
– obmedzovač na 14.000 ot/min.

3.6.6 Rotax Micro Max
a) Pneumatiky: suché – Mojo C2 CIK Mini
mokré – Mojo CW CIK Mini
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
c) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2023 /s povolené výnimku sú: pôvodná elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie/ …

3.6.7 Rotax Mini Max
a) Pneumatiky : suché – Mojo C2 CIK Mini
mokré – Mojo CW CIK Mini
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2023 /s povolené výnimku sú: pôvodná elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie/ …

3.6.8 Rotax Max Junior
a) Pneumatiky: suché – Mojo D2XX CIK Option
mokré – Mojo W5 CIK
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2023 /s povolené výnimku sú: pôvodná elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie/ …

3.6.9 Rotax Max Senior
a) Pneumatiky: suché – Mojo D5 CIK Prime
mokré – Mojo W5 CIK
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2023 /s povolené výnimku sú: pôvodná elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie/ …

3.7.0 Rotax Max DD2
a) Pneumatiky: suché – Mojo D5 CIK Prime
mokré – Mojo W5 CIK
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) V triede DD2 sú povinné aj predné brzdy ovládané nohou.
c) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2023 /s povolené výnimku sú: pôvodná elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie/ …

3.7.1 KZ Senior
a) Pneumatiky: suché – voľné – max. médium ,mokré – voľné
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) motor – dvojtaktný, vodou, alebo vzduchom chladený s obsahom do 125 cm3.
c) karburátor – (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šupátka 39 mm.

d) prevodovka 3 – 6 rýchlostí.
e) vzduchové filtre sú povolené – s novou a aj starou homologizáciou…
f) výfuk – podľa homologického listu výrobcu pre daný typ motora
g) tlmič výfuku – je povolený najnovší model, homologizácia od roku 2017!!!!!!
Do triedy KZ Senior budú zaradení pretekári /amatéri/ so staršou technikou t.j. 2012 a staršia/motor+podvozok/ , aj keď vek pretekára nebude 50 a viac rokov.

3.7.2 KZ Master“s
a) Pneumatiky: suché – voľné – max. médium ,mokré – voľné
– maximálne 1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.
b) motor – dvojtaktný, vodou, alebo vzduchom chladený s obsahom do 125 cm3.
c) karburátor – (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šupátka 39 mm.
d) prevodovka 3 – 6 rýchlostí.
e) vzduchové filtre sú povolené – s novou a aj starou homologizáciou…
f) výfuk – podľa homologického listu výrobcu pre daný typ motora
g) tlmič výfuku – je povolený najnovší model, homologizácia od roku 2017!!!!!!

3.7.3 KZ Junior:
Podľa triedy KZ Master“s

3.8 Výstroj pretekára
a) Prilba – integrálna, uzatvorená s homologizáciou pre motokárový šport aj už neplatnou homologizáciou, prípadne s homologizáciou na cestnú premávku.
b) Ochranný golier – pre triedu Baby 50,eBambini, Baby 60, Easykart Trophy 60 a Junior 60 – povinný a pre ostatné triedy sa odporúča.
c) Kombinéza – overal, pokrývajúci celé telo vrátane nôh a rúk, aj s už neplatnou homologizáciou, bez zásadného a viditeľného poškodenia.
d) Rukavice – pár rukavíc, pokrývajúce celé ruky.
e) Obuv – musí byť vysoká, zakrývať členky.

3.9 Iné ustanovenia
V prípade potreby určí riaditeľ pretekov pretekárov, ktorí sa musia podrobiť technickej kontrole aj počas pretekov. Túto kontrolu vykoná TK a výsledok odovzdá riaditeľovi pretekov

Organizátor seriálu –  Slovenský kartingový pohár 2023:

Karting Team Topoľčany, Palárikova 984, Topoľčany 95501