Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2024

VI. Slovenský kartingový pohár

Aktualizované

1. Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2024

1.1 Všeobecné ustanovenia

Motokárový seriál Slovenský kartingový pohár 2024 /ďalej len SKP/ vypisuje SAMŠ, pričom organizátorom seriálu je Karting Team Topoľčany (KTT). Toto občianske združenie vytvára zjednodušené pravidlá pre seriál SKP 2024 a rozhoduje o všetkých riadiacich a organizačných zmenách.

1.2 Pravidlá a predpisy

Pre seriál SKP 2024 sú platné nasledujúce pravidlá a predpisy:

– Národné športové a technické predpisy pre karting 2024

– Národný športový poriadok SAMŠ 2024

– Medzinárodný športový poriadok FIA s prílohami

S výnimkami uvedenými v tomto predpise

1.3 Prihlásenie do pretekov – Slovenský kartingový pohár 2024

Súťažiaci a pretekár, ktorý sa chce zúčastniť pretekov SKP 2024, je povinný riadne vyplniť prihlášku na dané preteky a odoslať ju organizátorovi pretekov SKP najneskôr 5 dní pred pretekmi a štartovné uhradí na účet: SK55 5600 0000 0091 6809 3002, alebo priamo na mieste pretekov pri administratívnej kontrole.

Pretekár, ktorý sa nezúčastní aspoň jedného podujatia v sezóne sa nemôže zúčastniť posledných pretekov v sezóne.

 1.4 Technická kontrola

Technická kontrola bude vykonávaná vždy v piatok od 15:00hod. a v sobotu od 08:00hod. po zaplatení štartovného a to na mieste určenom organizátorom. Pri TK pre triedy Rotax je potrebné predložiť motor / motory/ s nepoškodenou plombou a identifikačnú kartu od motora, v ktorej bude záznam uvádzajúci zhodné výrobné číslo, zhodné číslo pečati motora, pečiatky a podpisu autorizovaného distribútora alebo servisného strediska, ktoré kontrolovalo a zapečatilo motor.

V prípade neplnoletého pretekára je potrebný rodičovský sprievod /klub, pod ktorým pretekár preteká/.

1.5 Poplatky

Základné štartovné

Podľa „Zvláštnych ustanovení“ na každé preteky.

a) trieda Baby 50 120,- Eur/2 dni –    80,- Eur/sobota

b) trieda eBambini 120,- Eur/2 dni ——–/ /——–

c) ostatné triedy 150,- Eur/2 dni v sobotu najneskôr do 10, 00 hod.  –  100,- Eur/ sobota

 

zvýšené štartovné

a) trieda B50 140,- Eur/2 dni –    100,- Eur/ sobota

b) trieda eBambini 140,-Eur/2 dni ———/ /——–

c) ostatné triedy 170,- Eur/2 dni v sobotu po 10:00 –      120,- Eur/ sobota

Po uzavretí štartovej listiny po 10:00 hod. (v sobotu), alebo pri neprihlásení sa online registráciou na dané preteky, alebo nakoniec nebude pripustený do pretekov vôbec /rozhodnutie organizátora/.

 1.6 Vypísané triedy pre SKP 2024

Trieda Vek Hodnotenie
Baby 50 5 – 9 rokov samostatné
eBambini 4 – 9 rokov samostatné
Baby 60 7 – 10 rokov samostatné
Easykart T60 7 – 13 rokov samostatné
MINI 60 9 – 13 rokov samostatné
Micro Max 8 – 11 rokov samostatné
Rotax Mini Max 10 – 13 rokov samostatné
Rotax Max od 14 rokov samostatné
Rotax Max DD2 od 15 rokov samostatné
Rotax Max Junior 12-14 rokov samostatné
KZ Senior od 50 rokov samostatné
KZ Junior od 15 rokov samostatné
KZ Master“s od 35 rokov samostatné

                                                         

Podmienky pre nevypísané triedy(OK,OKJ,HONDA,MINI ROK GP, ROK,ROKJ,KF,KFJ, ICA100, EASY100,HISTORIK) budú v prípade záujmu dohodnuté individuálne.

Stanovená minimálna a maximálna veková hranica pretekára, musí byť dovŕšená v danom kalendárnom roku. Výnimku na vekovú hranicu môže dostať pretekár, iba po podaní písomnej žiadosti s odôvodnením priamo organizátorovi podujatia pred aktuálnou sezónou, na ktorú môže dostať kladnú písomnú odpoveď od organizátora.

 1.7 Spôsobilí jazdci a účastníci

SKP je vypísaný pre súťažiacich s licenciou súťažiaceho vydanou SAMŠ alebo inou ASN a pre pretekárov s pohárovou, národnou alebo medzinárodnou licenciou kartingu vydanou SAMŠ alebo inou ASN s povolením štartu v zahraničí.

Seriál SKP je prístupný pre širokú verejnosť od 5 rokov s národnou pohárovou /registračným preukazom MP/, národnou, alebo medzinárodnou licenciou vydanou SAMŠ, alebo inou ASN s povolením štartu v zahraničí a s technikou zodpovedajúcou technickým predpisom SKP 2024 ak budú mať potrebné doklady, ktoré vyplývajú z povinnosti pretekára.

Organizátor seriálu SKP  si vyhradzuje právo preveriť znalosť predpisov a technickú spôsobilosť pretekára ešte pred pretekmi. V prípade zistenia nedostatkov u daného pretekára, môže byť tento pretekár nepripustený do pretekov.

1.8 Zdravotná spôsobilosť

Každý pretekár seriálu SKP 2024 je povinný absolvovať lekársku prehliadku a nechať si lekárom potvrdiť žiadosť o vystavenie licencie pretekára a zdravotný preukaz /platnosť 1 rok/,  u svojho obvodného lekára a tým potvrdzuje svoju schopnosť zúčastňovať sa motokárových pretekov.

Tlačivo žiadosti o vystavenie licencie pretekára dostupné na web stránke SAMŠu – http://sams-asn.sk/licenciakarting.php na stiahnutie!!!

Zdravotný preukaz Vám bude zaslaný poštou po vyžiadaní prostredníctvom emailu:  samssk@nextra.sk

 

1.9 Systém pretekov a jázd

SKP 2024 sa skladá z pretekov zaradených do jedného seriálu.

Časový harmonogram bude vypísaný na každé podujatie samostatne.

 

1.10 Orientačný časový harmonogram

Sobota:

07:30 – 10:00…..Technické preberanie

08:00 – 10:40…..Voľné tréningy

10:40 – 12:00…. Meraný tréning

12:00 – 12:20…. Rozprava

13:00…………….. Štart prvej jazdy

15:30…………….. Štart druhej jazdy

18:30…………….. Vyhodnotenie

 

1.11 Hodnotenie a bodovanie jednotlivých pretekov

Na jednotlivých pretekoch SKP  budú bodovaní všetci pretekári vo vypísaných triedach pre rok 2024. Organizátor  pretekov /riaditeľ pretekov, alebo nim poverená osoba / ocení prvých šiestich pretekárov v každej triede, v ktorej bude minimálny počet štartujúcich 6. V triede Baby 50 a eBambini budú ocenení všetci pretekári.

 

1.12 Autorské práva

Všetky autorské práva si vyhradzuje organizátor seriálu SKP 2024 KTT /Karting Team Topoľčany/.

KTT v zastúpení poverenej osoby môže udeliť autorizáciu na zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov pre osoby a organizácie na ich žiadosť pred začiatkom podujatia. Rovnako platí zákaz kopírovania informácii a materiálov uverejnených na internetovej stránke www.slokap.sk, pre účely ďalšieho publikovania.

 

1.13 Diskvalifikácia z pretekov

–  V prípade že sa pristihne pretekár na trati bez zaplateného štartovného /bez nálepky/ bude diskvalifikovaný z pretekov

–  V prípade že pretekár, ktorý bol niekoľko krát napomenutý riaditeľom pretekov za nešportové správanie a napriek tomu bude stále v tomto pokračovať, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného

– V prípade, že sa zistí u pretekára nepovolené palivo počas pretekov, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov a bez nároku na vrátenia štartovného

– V prípade hrubého porušenia tech. predpisov, nerešpektovanie pokynov usporiadateľa (riaditeľa pretekov, alebo ním poverenej osoby) a prítomnosť alkoholu, alebo iných návykových a omamných látok u pretekára, má riaditeľ pretekov a RŠK právo pretekára diskvalifikovať z pretekov, bez nároku na vrátenia štartovného.

– Pretekár zodpovedá za svojho mechanika a doprovod. V prípade nešportového správania /fyzický útok, vulgárne napádanie/ diskvalifikovanie pretekára z pretekov, bez nároku vrátenia štartovného/. – rieši RŠK v zastúpení hlavného športového komisára a riaditeľa pretekov.

– Za úmyselne pomalú jazdu počas prebiehajúceho meraného tréningu, bude pretekárovi udelená diskvalifikácia.

 

Vyššie spomenuté dôvody, alebo akýkoľvek iný dôvod na diskvalifikovanie pretekára z pretekov, bude individuálne posúdený na RŠK (rada športových komisárov)  .

2. Športové pravidlá – Slovenský kartingový pohár 2024

2.1 Organizačné záležitosti

KTT určí na každé preteky riaditeľa pretekov a ostatných činovníkov/traťový komisári/.  Športoví komisári, časomerači a technickí komisári, sú delegovaní činovníci SAMŠu podľa platného rozdeľovníka pre rok 2024.

2.2 Administratívna a technická kontrola

Na administratívnu kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa pretekár musí zaregistrovať a zaplatiť štartovné na dané preteky. Na základe toho mu bude pridelená nálepka, ktorá musí byť na viditeľnom mieste a musí zostať na motokáre do konca pretekov. Pri registrácií / prihlásení do pretekov, má pretekár/súťažiaci povinnosť odovzdať licenciu pretekára. Táto podmienka platí aj pre zahraničných účastníkov. Tá im bude následne vrátená 30min. po skončení pretekov pokiaľ nebude podaný voči ním protest.

Za správnosť prihlásenia do pretekov zodpovedá výlučne súťažiaci/pretekár.

Táto administratívna kontrola musí byť ukončená v deň pretekov do 10:00hod. Potom bude uzavretá štartová listina.

Na technickú kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa zaregistrujú pretekári so svojou technikou po absolvovaní administratívneho preberania.

Na tejto kontrole bude skontrolované

a) technika jazdca:

– bezpečnostné lanká brzdy

– podložky medzi každou vzperou a sedačkou

– uchytené držiaky plastov

– uchytený držiak čipu na meranie časov

– základne bezpečnostné prvky

– plomba na motore + tech. preukaz /Rotax/

– podvozok (max.2ks), ktorý chce pretekár použiť počas pretekov

– motor (max.2ks), ktoré chce pretekár použiť počas pretekov

b) výstroj jazdca/neporušený+ aj s už neplatnou homologizáciou/ viac v kapitole výstroj jazdca

– kombinéza

– prilba

– rukavice

– topánky

– ochranný límec

Všetky kontroly budú vykonávať technický komisári prípadne riaditeľ pretekov.

Po absolvovaní technickej kontroly, bude pridelená nálepka, ktorá musí zostať na viditeľnom mieste po celý čas trvania pretekov. Táto kontrola musí byť ukončená v deň pretekov do 10:00 hod. Potom bude uzavretá štartová listina.

 

2.3 Informácie pre jazdcov a sprevádzajúcich

Všetky informácie budú vyvesené na oficiálnej výsledkovej tabuli pred vstupom na trať, alebo na mieste, ktoré určí RŠK.

 

2.4 Voľný tréning

Voľný tréning bude rozdelený podľa tried. Počet a dĺžka bude upravená podľa časového harmonogramu na každé preteky zvlášť.

 

2.5 Rozprava

Slúži k ústnemu dohovoru medzi riaditeľom pretekov, pretekármi a súťažiacimi /doprovodom/. Bude sa konať vždy pred meraným tréningom, účasť je povinná. Účasť sa bude kontrolovať prezenčnou listinou. V prípade neúčasti, bude chýbajúcemu pretekárovi udelená časová  penalizácia 5 sek., ktorá bude pripočítaná k výslednému času po prvých pretekoch, alebo finančnou pokutou 30,- eur, ktorá bude uhradená priamo na mieste konania podujatia organizátorovi ešte pred prvými pretekmi inak pretekár nebude pripustený do prvých pretekov.

 

2.6 Meraný tréning

Meraný tréning prebieha podľa tried v trvaní 1×7 minút čistého času, pričom sú merané všetky odjazdené kolá. Trieda eBambini a má meraný tréning v trvaní 1x5min. Opustenie pred štartovného roštu do meraného tréningu je do 1 minúty.

 

2.7 Predštartový rošt

Je miesto, ktoré slúži k zoradeniu pretekárov pred pretekmi. Povolenie na vstup na trať dáva traťový komisár na predštartovom rošte. Vstup do tohto priestoru má iba pretekár a mechanik  vždy s vypnutým motorom. Vypnutý motor musí byť z bezpečnostných dôvodov aj počas pohybu v depe až po príchod k priestoru pre prípravu na štart.

Počas celej doby na predštartovnom rošte musí byť pretekársky stroj pod dohľadom pretekára, alebo jeho mechanika, ktorý plne za neho zodpovedajú.

 

2.8 Štartový rošt

Na zoradenie na štartový rošt do oboch pretekov je výsledok dosiahnutý v meranom tréningu.

 

2.9 Štarty

a) v pohybe – Baby 60, MINI 60, Easy 60, Micro Max, Rotax Mini Max, Rotax Junior, Rotax Max a DD2, e Bambini – za safety kart

b) pevný – všetky triedy KZ, Baby 50

2.10 Počet kôl a jázd

Trieda Počet kôl Počet jázd
eBambini 6 2
Baby 50 8 2
Baby 60 10 2
Easykart Trophy60 10 2
MINI 60 10 2
Micro Max 10 2
Mini Max 10 2
Rotax Max,DD2 13 2
Rotax Junior 13 2
KZ Senior 10 2
KZ Master“s 13 2
KZ Junior 13 2

2.11 Výsledky a hodnotenie

– Všetky výsledky budú po spracovaní vyvesené na oficiálnej tabuli

– Celkový výsledok pretekov je súčet oboch bodovaných pretekov

– V prípade zhody bude rozhodovať meraný tréning

– V rámci jedných pretekov, pôjdu dva samostatne bodované preteky

– Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky bodované preteky v seriáli SKP 2024.

– Celkový víťaz pretekov pre danú triedu je ten, ktorý získa najväčší počet bodov z oboch jázd.

 Bodovanie jázd:

MIESTO  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BODY 25 20 16 13 11 10 9 8 7  6  5  4  3  2  1

Body budú pridelené iba pretekárovi, ktorý odjazdí viac ako 60% pretekov.

 

2.12 Celkové hodnotenie SKP  2024

a) Do seriálu SKP 2024 budú započítané všetky dosiahnuté body z jednotlivých pretekov 6 pretekových víkendov = 12 bodovaných pretekov tzn. 1 jazda = 1 preteky . Víťaz seriálu SKP 2024 sa stáva pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov. Pri zhode bodov rozhoduje, kto získal viac lepších dosiahnutých bodov, alebo kto ich získal skôr.

b) Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky triedy, ktoré budú mať odštartované 8 a viac bodovaných pretekov z celkového počtu 12 bodovaných pretekov.

c) Ocenení budú prvý piati pretekári v každej triede, ktorý musia mať odjazdené 8 a viac bodovaných pretekov.

Víťazi jednotlivých tried v seriáli SKP budú vyhlásení na konci sezóny 2024 a ocenení budú prvý piati pretekári.

 

2.13 Sankcie a penalizácie

–  Vo formovacom kole je zakázané obiehanie, každý pretekár si drží svoju pozíciu. V prípade porušenia pravidla bude pretekár odsunutý na koniec štartového poľa.

– Za predčasný štart pretekára pri pevnom štarte sa považuje zreteľný pohyb jeho motokáry pred okamihom štartu alebo ak nie je pretekár na určenom mieste. Predčasný štart je potrestaný časovou penalizáciu 5 sekúnd. Táto penalizácia je po skončení pretekov pripočítaná k jeho dosiahnutému času a je upravené poradie v pretekov

– Pri štarte v pohybe sú v priestore celého štartového roštu vymedzené dva koridory, z ktorých je do okamihu štartu (zhasnutia červených svetiel) zakázané vychádzať. Porušenie tohto zákazu bude penalizované 3 sekundami pri čiastočnom vyjdení (1 a 2  kolesá) a 10 sekundami pri vyjdení celou motokárou.

– pri každom hrubom porušení štartovej procedúry bude pretekár potrestaný DQ.

–  Pri bránení predbiehania je povolené meniť smer jazdy iba 1krát. Pri úmyselnom bránení bude pretekár penalizovaný 10 sec.

–  Pri nedodržaní minimálneho hmotnostného limitu, bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy /meraného tréningu/. Tolerancia hmotnosti je do 0,5kg.

–  Pri porušení Tech. predpisov  bude pretekár z pretekov diskvalifikovaný( DQ) bez nároku na vrátenia štartovného.

–  Posunutie medzikusu počas jazdy smerom k pretekárovi sa trestá penalizáciou 5 sekúnd. Proti rozhodnutiu o penalizácií nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie je konečné.

– Posunutie medzikusu počas meraného tréningu smerom k pretekárovi bude pretekár posunutý v poradí o 3 miesta dozadu. Proti rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie je konečné.

– počas meraného tréningu nie je možné, aby pretekár opustil trať na kontrolu pneumatík(atď), v opačnom prípade mu bude škrtnutý najrýchlejší dosiahnutý čas a bude sa mu počítať až druhý najrýchlejší dosiahnutý čas.

– V prípade, že pretekár sa dopustí nešportového správania/ fyzický útok, vulgárne napádanie/ voči činovníkom podujatia, bude za toto správanie vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného a bude mu udelená finančná pokuta vo výške 1000,- € slovom: jedentisíc eur, ktorá bude zaplatená organizátorovi.

–  Nepovolená šírka zadnej osi bude penalizovaná 10 sec.

šírka zadnej nápravy je max. 140 cm pre  Rotax, KZ

šírka zadnej nápravy je max. 104cm pre Baby 50, eBambini,

šírka zadnej nápravy je max. 110cm pre Baby 60, Easykart Trophy 60, Micro Max a MINI 60.

–  Prekročenie max otáčok Baby60 a MINI60 do 200 otáčok za min. penalizáciu:10 sekúnd

–  Prekročenie max otáčok Baby60 a MINI60 nad 200 otáčok za min : diskvalifikácia

 

2.14 Podávanie protestov a odvolaní

Podávanie protestov a odvolaní na športovom podujatí  sa riadi kapitolou ll. článok 6.  NŠP SAMŠ pre rok 2024.

3. Technické predpisy SKP 2024

3.1 Podvozok

a) musí zodpovedať s homologizačným listom

b) musí byť vybavený poistným lankom tiahla brzdy / pre triedu Baby 50 doporučené/

c) medzi každou vzperou a sedačkou je povinnosť mať kovovú podložku o priemere min. 40mm a hrúbke min. 1,5mm.

d) zadný široký nárazník je povinný plastový, a však môže byť použitý aj široký kovový od výrobcu pre triedy Baby 50 a eBambini. Podmienkou je, že musí spĺňať účel ako plastový.

e) predný padací nárazník je povinný pre všetky triedy /okrem Baby 50, eBambini /

f) šírka zadnej nápravy na veľkých podvozkoch /KZ, Rotax / je max 1400mm

g) šírka zadnej nápravy na malých podvozkoch /Baby 60,MINI 60,Easy 60 a Micro Max/ je max 1100 mm

h) šírka zadnej nápravy na malých podvozkoch /Baby 50, eBambini/ je max 1040 mm.

 

3.2 Motor

a) musí zodpovedať s homologizačným listom vrátane karburátoru a výfuku pre danú triedu.

b) akékoľvek nepovolené úpravy budú penalizované vylúčením z pretekov a v prípade opakovania vylúčením z celého seriálu.

c) posudzovanie prípadných rozdielov je v právomoci HTK (hlavného tech. komisára) a RP (riaditeľa pretekov).

d) max dĺžka závitu sviečky je 18,5 mm okrem Easykart Trophy 60

 3.3 Chladič

Ako chladiaca kvapalina je povolená iba voda a povolený je iba jeden chladič, v prípade vysokej teploty /30°C a viac/ môže riaditeľ pretekov povoliť prídavný malý chladič, ktorého použitie a umiestnenie z bezpečnostných dôvodov musí byť schválené technickým komisárom.

 

3.4 Palivo

a) povolené palivo je bezolovnatý benzín s oktánovým číslom max.100 a bez akýchkoľvek prísad okrem oleja a na každé preteky bude určená čerpacia stanica, kde si bude možné natankovať palivo pre dané preteky.

b) použitie benzínu s vyšším oktánovým číslom, alebo palivom z inej než určenej čerpacej stanice je hrubé porušenie.

c) v prípade podozrenia niektorého pretekára bude odobratá vzorka z palivovej nádrže motokáry TK a bude odoslaná na kontrolu. Ak sa zistí porušenie na mieste, tak bude pretekár diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného. Ak sa zistí až po pretekoch, tak mu budú odobraté všetky body, ktoré dosiahol v daných pretekoch.

 

3.5 Hmotnosť

a) minimálna hmotnosť je kompletná motokára s pretekárom v kompletnej výstroji.

b) prípadné závažie musí byť uchytené pevne na ráme, alebo sedačke a musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 6 mm – hmotnosť závažia 0 – 2,5kg a závažie od hmotnosti 5 – 5kg musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 8mm. Maximálna hmotnosť jedného závažia je 5kg, alebo na výnimku riaditeľa pretekov na zvýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom. Jeho uchytenie musí byť schválené technickým komisárom.

c) v prípade nedodržania hmotnostného limitu, bude pretekár diskvalifikovaný z pretekov. Pri opakovanej nízkej hmotnosti, bude pretekár diskvalifikovaný z celého seriálu.

d) maximálna celková hmotnosť pridávneho závažia je 20kg, alebo na výnimku riaditeľa pretekov na zvýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom.

Baby 50 ……………………. 68 kg

eBambini…………………… 85 kg

EasyKart Trophy……….. 105 kg

BABY 60 ………………….. 100 kg

MINI 60…………………….. 110 kg

Rotax Micro Max………… 105 kg

Rotax Mini Max………….. 115 kg

Rotax Max Junior……….. 145 kg

Rotax Max…………………. 162 kg

Rotax DD2…………………. 175 kg

KZ Senior …………………..180 kg

KZ Junior ………………….. 175 kg

KZ Master“s…………………180 kg

  

3.6 Predpisy pre jednotlivé triedy

Pre triedy ROTAX platia predpisy podľa Ročenky AK SR pre rok 2024 okrem nižšie uvedeného pre jednotlivé triedy

 

3.6.1 Baby 50

a) pneumatiky : suché – ETS / 4“ + 5“/, mokré – ETR (4“+ 5“),

b) brzdy : hydraulické, alebo mechanické na zadné kolesá.

c) motor :

–  Blue Bird N61E – v sériovom prevedení.

Víťaz tejto triedy po 6 pretekoch získa tiket na EKIGF.

–  IAME M1 – plombovaný v sériovom prevedení – podľa registračných listov.

d) prevody : Blue Bird N61E 9 – 72, IAME M1 10 – 88,

e) rázvor : maximálne 860mm.

f) maximálna šírka zadnej nápravy je 1040 mm a vpredu 920mm.

3.6.2. eBambini

a) pneumatiky: Mojo C2/ 4“ + 5“/ , mokré – Mojo W2/ 4,5“+4,5“/

b) brzdy : mechanické na zadné kolesá

c) motor : elektrický na batériu

d) prevod : 11 – 80

e) podvozok : Birel ART B 25-X

e) rázvor : maximálne 860 mm

f) maximálna šírka zadnej nápravy ja 1040mm a vpredu 920mm.

3.6.3 Easykart Trophy 60

a) pneumatiky : suché – ETS / 4“ + 5“/, mokré – ETR (4“+ 5“),

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) motor :

– BMB EKL vzduchom chladený o obsahu 62ccm

– sviečka BMB Freeline L10SL, závit 19mm,

– karburátor Tillotson 396 A,

– dýza 0,68-0,70-0,72

–  prevod – 10/80 Bruck, Třinec, Panonia Ring a Slovakia Ring, 10/82 Trebatice

c) podvozok : Birel ART L28C-Y

d) rázvor : max do 900mm.

e) rám : priemer trubiek max. 28mm

f) disky : Easykart Freeline predné115mm, zadné 150mm

g) zadná osa : priemer max. 25mm

h) maximálna šírka zadnej nápravy 1100mm,

i) brzdy : hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá

3.6.4 Baby 60

a) pneumatiky: suché – VEGA M1 (predné:10×4.00-5″ a zadné: 11×5.00+ 5“)

mokré – VEGA WM1

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) motor : dvojtaktný, vzduchom chladený s obsahom do 60ccm , odstredivá spojka, el. štartovanie.

c) podvozok:

– rázvor max do 950mm.

– rám – priemer trubiek max. 28mm

– zadná osa – priemer max. 30mm

– brzdy – mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá

– šírka zadnej nápravy 1100 mm

– podľa homologizačných listov: (2023-2025) aj staršej špecifikácie (2019-2022).

o TM

o LENZO LK 12

o MAXTER

o PARILLA

o VORTEX

– sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou

– integrovaný elektrický štartér, analógové zapaľovanie

– spojka so záberom pri max. 3500 ot/min.

– karburátor – sériový max.14mm, Dell´Orto PHMB14, Tryton VMC

– obmedzovač na 11.000 ot/min.

– výfuk – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu výfuku pre Baby  60

– tlmič sania – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu tlmiča sania pre MINI 60

 

3.6.5 MINI 60

a) pneumatiky: suché – VEGA M1 “(predné:10×4.00-5″ a zadné: 11×5.00+ 5“)            mokré – VEGA WM1          – maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe preteky.

b) brzdy : hydraulické, alebo mechanické na zadné kolesá.

c) motor : dvojtaktný, vzduchom chladený s obsahom do 60 cm3, odstredivá spojka, el.

d) podvozok:

– rázvor – max. do 950 mm

– rám – priemer trubiek max. 28mm

– zadná osa – priemer max. 30mm

– zadná náprava – max šírka 1100 mm

– brzdy – mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá

štartovanie.

  • podľa homologizačných listov: (2023-2025) aj staršej špecifikácie(2019-2022).

o TM

o LENZO LK 12

o MAXTER

o PARILLA

o VORTEX

– sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou

– integrovaný elektrický štartér, analógové zapaľovanie

– spojka so záberom pri max. 3500 ot/min.

– karburátor – sériový max.18mm, Dell´Orto PHBG18BS reg.2523 alebo Tryton VMC18

– výfuk – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu výfuku pre MINI 60

– tlmič sania – predpísaný, jednotný, podľa homologizačného listu tlmiča sania pre MINI 60

– obmedzovač na 14.000 ot/min.

3.6.6 Rotax  Micro Max

a) pneumatiky: suché – Mojo C2 CIK Mini

mokré – Mojo CW CIK Mini

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) Pre triedu Micro Max je predpísaný prevod 14:72

c) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2024 / povolené výnimku sú: elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie pre daný rok výroby motora/

 

3.6.6 Rotax  MINI Max

a) pneumatiky: suché – Mojo C2 CIK Mini

mokré – Mojo CW CIK Mini

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) Pre triedu Mini Max je predpísaný prevod 13:80

c) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2024 / povolené výnimku sú: elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie pre daný rok výroby motora /

 

3.6.8 Rotax Max Junior

a) pneumatiky: suché – Mojo D2XX CIK Option

                           mokré – Mojo W5 CIK

    – maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2024 / povolené výnimku sú: elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie pre daný rok výroby motora /

3.6.9 Rotax Max Senior

a) pneumatiky: suché – Mojo D5 CIK Prime

                             mokré – Mojo W5 CIK

     – maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2024 / povolené výnimku sú: elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie pre daný rok výroby motora /

 

3.7.0 Rotax Max DD2

a) pneumatiky: suché – Mojo D5 CIK Prime

                           mokré – Mojo W5 CIK

    – maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) V triede DD2 sú povinné aj predné brzdy ovládané nohou.

c) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2024 / povolené výnimku sú: elektrika, karburátor, výfuk a valec v kombinácii podľa homologizácie pre daný rok výroby motora/

3.7.1 KZ Senior

a) pneumatiky: suché – voľné, max. tvrdosť médium, 1 sada označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy, v prípade poškodenia pneumatiky o výmene rozhodne TK

mokré – voľné

– maximálne  1 nová sada + 1 použitá sada.

 b) motor : dvojtaktný, vodou, alebo vzduchom chladený s obsahom do 125 cm3, minimálny objem spaľovacieho priestoru 13cm3 meraný cez prípravok.

c) karburátor : (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šupátka 39 mm.

d) prevodovka : 6 rýchlostí.

e) vzduchové filtre sú povolené – s novou a aj starou homologizáciou…

f) výfuk : podľa homologického listu výrobcu pre daný typ motora

g) tlmič výfuku : povinné použitie tlmiča výfuku s homologáciou CIK-FIA od roku 2018 a novšou

Do triedy KZ Senior budú zaradení pretekári /amatéri/ so staršou technikou t.j. 2012 a staršia/motor+podvozok/ , aj keď vek pretekára nebude 50 a viac rokov.

 

3.7.2 KZ Master“s

a) pneumatiky: suché – voľné, max. tvrdosť médium, 1 sada označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy, v prípade poškodenia pneumatiky o výmene rozhodne TK

mokré – voľné

– maximálne  1 nová sada + 1 použitá sada.

 b) motor : dvojtaktný, vodou, alebo vzduchom chladený s obsahom do 125 cm3, minimálny objem spaľovacieho priestoru 13cm3 meraný cez prípravok.

c) karburátor : (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šupátka 39 mm.

d) prevodovka : 6 rýchlostí.

e) vzduchové filtre sú povolené – s novou a aj starou homologizáciou…

f) výfuk : podľa homologického listu výrobcu pre daný typ motora

g) tlmič výfuku : povinné použitie tlmiča výfuku s homologáciou CIK-FIA od roku 2018 a novšou

 3.7.3 KZ Junior:

Podľa triedy KZ Master“s

3.8 Výstroj pretekára

a) Prilba – integrálna, uzatvorená s homologizáciou pre motokárový šport aj už neplatnou homologizáciou, prípadne s homologizáciou na cestnú premávku.

b) Ochranný golier – pre triedu Baby 50,eBambini, Baby 60, Easykart Trophy 60 a MINI 60 – povinný a pre ostatné triedy sa odporúča.

c) Kombinéza – overal, pokrývajúci celé telo vrátane nôh a rúk, aj s už neplatnou homologizáciou, bez zásadného a viditeľného poškodenia.

d) Rukavice – pár rukavíc, pokrývajúce celé ruky.

e) Obuv – musí byť vysoká, zakrývať členky.

3.9 Iné ustanovenia

V  prípade potreby určí riaditeľ pretekov pretekárov, ktorí sa musia podrobiť technickej kontrole aj počas pretekov. Túto kontrolu vykoná TK a výsledok odovzdá riaditeľovi pretekov

Organizátor seriálu –  Slovenský kartingový pohár 2024:

Karting Team Topoľčany, Palárikova 984, Topoľčany 95501