Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2022


 1. Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2022
  1. Všeobecné ustanovenia

   Motokárový seriál Slovenský kartingový pohár 2022 (ďalej len SKP) vypisuje SAMŠ, pričom organizátorom seriálu je Karting Team Topoľčany (KTT). Toto občianske združenie vytvára zjednodušené pravidlá pre seriál SKP 2022 a rozhoduje o všetkých riadiacich a organizačných zmenách.

  2. Pravidlá a predpisy

   Pre seriál SKP 2022 sú platné nasledujúce pravidlá a predpisy:

   • Národné športové a technické predpisy pre karting 2022
   • Národný športový poriadok SAMŠ 2022
   • Medzinárodný športový poriadok FIA s prílohami

  3. Prihlásenie do pretekov Slovenský kartingový pohár 2022

   Súťažiaci a jazdec, ktorý sa chce zúčastniť pretekov SKP 2022, je povinný riadne vyplniť prihlášku na dané preteky a odoslať ju organizátorovi pretekov SKP najneskôr 5 dní pred pretekom a štartovné uhradí priamo na mieste pretekov pri administratívnej kontrole.

  4. Technická kontrola

   Technická kontrola bude vykonávaná vždy od 07:00 hod pri platení štartovného a to na mieste určenom organizátorom. Pri TK pre triedy Rotax je potrebné predložiť motor(y) s nepoškodenou plombou a identifikačnú kartu od motora, v ktorej bude záznam uvádzajúci zhodné výrobné číslo, zhodné číslo pečati motora, pečiatky a podpisu autorizovaného distribútora alebo servisného strediska, ktoré kontrolovalo a zapečatilo motor.

   V prípade neplnoletého jazdca je potrebný rodičovský doprovod (klub, pod ktorým jazdec preteká).

  5. Poplatky
   • Základné štartovné
    Podľa „Zvláštnych ustanovení“ na každé preteky.
   • Zvýšené štartovné
    Po uzavretí štartovej listiny po 10:00 hod. (v sobotu), alebo pri neprihlásení sa online registráciou na dané preteky, alebo nakoniec nebude pripustený do pretekov vôbec (rozhodnutie organizátora).
   Trieda Základné štartovné (2 dni) Sobota do 10:00 Zvýšené štartovné (2 dni) Sobota po 10:00
   Baby 50 100 € 60 € 120 € 80 €
   eBambini 100 € 60 € 120 € 80 €
   ostatné triedy 120 € 80 € 140 € 100 €
  6. Vypísané triedy pre SKP 2022
   Trieda Veková hranica Hodnotenie Poznámka
   Baby 50 5 – 9 rokov samostatné postup na Easykart (platí od 6 do 9 rokov)
   eBambini 5 – 9 rokov samostatné postup na Easykart International Grand Finals (platí od 6 do 9 rokov)
   Baby 60 7 – 10 rokov samostatné
   Easykart T60 7 – 13 rokov samostatné postup na Easykart International Grand Finals (platí od 6 do 9 rokov)
   Junior 60 9 – 13 rokov samostatné
   Rotax MicroMax 8 – 11 rokov samostatné
   Rotax MiniMax 10 – 13 rokov samostatné
   Rotax Max Junior 12 – 14 rokov samostatné
   Rotax Max od 14 rokov samostatné
   Rotax Max DD2 od 15 rokov samostatné
   KZ Junior od 15 rokov samostatné
   KZ Masters od 35 rokov samostatné
   KZ Senior od 50 rokov samostatné

   Podmienky pre nevypísané triedy(OK,OKJ,HONDA,ROK,ROKJ,KF,KFJ, ICA100, EASY100,HISTORIK) budú v prípade záujmu dohodnuté individuálne. Stanovená minimálna a maximálna veková hranica jazdca, musí byť dovŕšená v danom kalendárnom roku.

   Výnimku na vekovú hranicu môže dostať jazdec, iba po podaní písomnej žiadosti s odôvodnením priamo organizátorovi podujatia pred aktuálnou sezónou, na ktorú môže dostať kladnú, písomnú odpoveď od organizátora.

  7. Spôsobilí jazdci a účastníci

   SKP je vypísaný pre súťažiacich s licenciou súťažiaceho vydanou SAMŠ alebo inou ASN a pre jazdcov s pohárovou, národnou alebo medzinárodnou licenciou jazdca kartingu vydanou SAMŠ alebo inou ASN s povolením štartu v zahraničí. Jazdci s pohárovou licenciou a jazdci s národnou alebo medzinárodnou licenciou sú hodnotení samostatne. Seriál SKP je prístupný pre širokú verejnosť od 5 rokov s národnou pohárovou /registračným preukazom MP/, národnou, alebo medzinárodnou licenciou vydanou SAMŠ, alebo inou ASN s povolením štartu v zahraničí a s technikou zodpovedajúcou technickým predpisom SKP 2022 ak budú mať potrebné doklady, ktoré vyplývajú z povinnosti jazdca.

   Organizátor seriálu SKP si vyhradzuje právo preveriť znalosť predpisov a technickú spôsobilosť jazdcov. V prípade zistenia nedostatkov u daného jazdca, môže byť tento jazdec diskvalifikovaný z pretekov.

  8. Zdravotná spôsobilosť

   Každý jazdec seriálu SKP 2022 je povinný absolvovať lekársku prehliadku a nechať si lekárom potvrdiť žiadosť o vystavenie licencie jazdca a zdravotný preukaz (platnosť 1 rok), u svojho obvodného lekára a tým potvrdzuje svoju schopnosť zúčastňovať sa motokárových pretekov. Tlačivo žiadosti o vystavenie licencii jazdca dostupné na webovej stránke SAMŠu na stiahnutie. Zdravotný preukaz Vám bude zaslaný poštou po vyžiadaní prostredníctvom emailu samssk@nextra.sk

  9. Systém pretekov a jázd

   SKP 2022 sa skladá z pretekov zaradených do jedného seriálu. Časový harmonogram bude vypísaný na každé podujatie samostatne.

  10. Orientačný časový harmonogram
   Sobota Čas Popis
   07:30 – 10:00 h. Technické preberanie
   08:00 – 12:00 h. Voľné tréningy
   12:00 – 12:20 h. Rozprava
   13:00 – 14:30 h. Meraný tréning
   14:30 - 16:30 h. Štart prvých jázd
   16:30 - 18:30 h. Štart druhých jázd
   18:30 h. Vyhodnotenie
  11. Hodnotenie a bodovanie

   Na jednotlivých pretekoch SKP budú bodovaní všetci jazdci vo vypísaných triedach pre rok 2022. Organizátor pretekov (riaditeľ pretekov, alebo nim poverená osoba) ocení prvých šiestich jazdcov v každej triede, v ktorej bude minimálny počet štartujúcich 6. V triede Baby 50 a eBambini budú ocenení všetci jazdci. Víťazi jednotlivých tried v seriáli SKP budú vyhlásení na konci sezóny 2022 a ocenení budú prvý piati jazdci.

   Vyhodnotení budú iba pretekári a triedy, ktoré budú mať odštartované minimálne 4 a viac pretekov za sezónu 2022.

  12. Autorské práva

   Všetky autorské práva si vyhradzuje organizátor seriálu SKP 2022 KTT (Karting Team Topoľčany).

   KTT v zastúpení poverenej osoby môže udeliť autorizáciu na zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov pre osoby a organizácie na ich žiadosť pred začiatkom podujatia. Rovnako platí zákaz kopírovania informácii a materiálov uverejnených na internetovej stránke www.slokap.sk, pre účely ďalšieho publikovania.

  13. Diskvalifikácia z pretekov
   • V prípade že sa pristihne pretekár na trati bez zaplateného štartovného /bez nálepky/ bude diskvalifikovaný z pretekov – riaditeľ pretekov
   • V prípade že pretekár, ktorý bol niekoľko krát napomenutý riaditeľom pretekov za nešportové správanie a napriek tomu bude stále v tomto pokračovať, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného – riaditeľ pretekov
   • V prípade, že sa zistí u pretekára nepovolené palivo počas pretekov, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov a bez nároku na vrátenia štartovného – riaditeľ pretekov
   • v prípade hrubého porušenia tech. predpisov, nerešpektovanie pokynov usporiadateľa (riaditeľa pretekov alebo ním poverenej osoby) a zistíení prítomnosti alkoholu alebo iných návykových a omamných látok u pretekára, má riaditeľ pretekov právo pretekára diskvalifikovať z preteku, bez nároku na vrátenie štartovného
   • jazdec zodpovedá za svojho mechanika a doprovod. V prípade ich nešportového správania (fyzický útok, vulgárne napádanie a pod.) bude pretekár diskvalifikovaní z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. Rieši RŠK (rada športových komisárov) v zastúpení hlavného športového komisára a riaditeľa pretekov.
   • za úmyselne pomalú jazdu počas prebiehajúceho meraného tréningu, bude jazdcovi udelená DQ

   Vyššie spomenuté dôvody, alebo akýkoľvek iný dôvod na diskvalifikovanie pretekára z pretekov, bude individuálne posúdený na RŠK.

 2. Športové pravidlá SKP 2022
  1. Organizačné záležitosti

   KTT určí na každé preteky riaditeľa pretekov a ostatných činovníkov. Športoví komisári, časomerači a technickí komisári, sú delegovaní SAMŠ podľa platného rozdeľovníka na rok 2022.

  2. Administratívna a technická kontrola

   Na administratívnu kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa pretekár musí zaregistrovať, zaplatiť štartovné na dané preteky. Na základe toho mu bude pridelená nálepka, ktorá musí byť na viditeľnom mieste a musí zostať na motokáre do konca pretekov. Táto administratívna kontrola musí byť ukončená do 10:00hod. Potom bude uzavretá štartová listina. Na technickú kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa zaregistrujú pretekári so svojou technikou po absolvovaní administratívneho preberania

   Na tejto kontrole bude skontrolované:

   1. technika jazdca
    • bezpečnostné lanká brzdy
    • podložky medzi každou vzperou a sedačkou
    • uchytené držiaky plastov
    • uchytený držiak čipu na meranie časov
    • základne bezpečnostné prvky
    • plomba na motore + technický preukaz (Rotax)
    • podvozok, ktorý chce pretekár použiť počas pretekov (max. 2 ks)
    • motor, ktorý chce pretekár použiť počas pretekov (max. 3 ks)
   2. výstroj jazdca, neporušený, aj s už neplatnou homologizáciou (viac v kapitole výstroj jazdca)
    • kombinéza
    • prilba
    • rukavice
    • topánky
    • ochranný límec

   Všetky kontroly bude vykonávať technický komisár prípadne riaditeľ pretekov. Po absolvovaní technickej kontroly, bude pridelená nálepka, ktorá musí zostať na viditeľnom mieste po celý deň pretekov. Táto kontrola musí byť ukončená do 10:00 hod. Potom bude uzavretá štartová listina.

  3. Informácie pre jazdcov a doprovod

   Všetky informácie budú vyvesené na oficiálnej výsledkovej tabuli pred vstupom na trať, alebo na mieste, ktoré určí RŠK.

  4. Voľný tréning

   Voľný tréning bude rozdelený podľa tried. Počet a dĺžka bude upravená podľa časového harmonogramu na každé preteky.

  5. Rozprava

   Slúži k ústnemu dohovoru medzi riaditeľom pretekov, jazdcami a doprovodom. Bude sa konať vždy pred meraným tréningom a účasť je povinná. Účasť sa bude kontrolovať prezenčnou, podpisovou listinou. V prípade neúčasti, bude chýbajúci jazdec penalizovaný 5 sek. v prvej jazde.

  6. Meraný tréning

   Meraný trénig prebieha podľa tried v trvaní 1x7 minút čistého času, pričom sú merané všetky odjazdené kolá. Trieda eBambini má meraný tréning v trvaní 1x5min.

  7. Predštartový rošt

   Je miesto, ktoré slúži k zoradeniu pretekárov pred jazdou. Povolenie na vstup na trať dáva traťový komisár na predštartovom rošte. Vstup do tohto priestoru má iba pretekár a mechanik a vždy s vypnutým motorom. Vypnutý motor musí byť z bezpečnostných dôvodov aj počas pohybu v depe až po príchod k priestoru pre prípravu na štart. Počas celej doby na predštartovnom rošte musí byť pretekársky stroj pod dohľadom jazdca, alebo jeho mechanika, ktorý plne za neho zodpovedajú.

  8. Štartový rošt

   Na zoradenie na štartový rošt do oboch jázd, je výsledok dosiahnutý v meranom tréningu.

  9. Štarty
   • V pohybe
    Baby 60, Junior 60, Easy 60, Micro Max, Rotax Mini Max, Rotax Junior, Rotax Max a DD2, eBambini – za safety kart
   • Pevný štart
    všetky triedy KZ, Baby 50
  10. Počet kôl a jázd
   Trieda Počet kôl Počet jázd
   eBambini 6 2
   Baby 50 8 2
   Baby 60 10 2
   Easykart Trophy 60 10 2
   Junior 60 10 2
   Rotax MicroMax 10 2
   Rotax MiniMax 13 2
   Rotax Max Junior 13 2
   Rotax Max 13 2
   Rotax Max DD2 13 2
   KZ Senior 10 2
   KZ Junior 15 2
   KZ Masters 13 2
  11. Výsledky a hodnotenie
   • Všetky výsledky budú po spracovaní vyvesené na oficiálnej tabuli
   • Celkový výsledok pretekov je súčet oboch bodovaných jázd
   • V prípade zhody bude rozhodovať meraný tréning
   • V rámci jedných pretekov, pôjdu dve samostatne bodované jazdy
   • Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky bodované jazdy v seriáli SKP 2022
   • Celkový víťaz pretekov pre danú triedu je ten, ktorý získa najväčší počet bodov z oboch jázd
   MIESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   BODY 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  12. Celkové hodnotenie SKP 2022

   Do seriálu SKP 2022 budú započítané všetky dosiahnuté body z jednotlivých pretekov. Víťaz seriálu SKP 2022 sa stáva pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov. Pri zhode bodov rozhoduje, kto získal viac lepších dosiahnutých bodov, alebo kto ich získal skôr.

   Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky triedy, ktoré budú mať odštartované 4 a viac pretekov s celkového počtu pretekov v sezóne 2022.

   Ocenení budú prvý piati pretekári v každej triede a musia mať odjazdené 4 a viac pretekov.

  13. Sankcie a penalizácie
   • Za predčasný štart pretekára pri pevnom štarte sa považuje zreteľný pohyb jeho motokáry pred okamihom štartu alebo ak nie je pretekár na určenom mieste. Predčasný štart je potrestaný časovou penalizáciu 5 sekúnd. Táto penalizácia je po skončení pretekov pripočítaná k jeho dosiahnutému času a je upravené poradie v pretekov
   • Pri štarte v pohybe sú v priestore celého štartového roštu vymedzené dva koridory, z ktorých je do okamihu štartu (zhasnutia červených svetiel) zakázané vychádzať. Porušenie tohoto zákazu bude penalizované 3 sekundami pri čiastočnom vyjdení (1 a 2 kolesá) a 10 sekundami pri vyjdení celou motokárou
   • pri každom hrubom porušení štartovej procedúry bude pretekár potrestaný DQ
   • Pri bránení predbiehania je povolené meniť smer jazdy iba 1 krát. Pri úmyselnom bránení bude pretekár penalizovaný 10 sek.
   • Pri nedodržaní minimálneho hmotnostného limitu, bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy /meraného tréningu/. Tolerancia hmotnosti je do 0,5kg
   • Pri porušení Tech. predpisov bude pretekár z pretekov diskvalifikovaný( DQ) bez nároku na vrátenia štartovného
   • Za padnutý predný nárazník bude jazdec potrestaný 5 sekundami. V prípade snahy o nahodenie predného nárazníka po skončení jazdy pred kontrolou technickým komisárom, je jazdec potrestaný diskvalifikáciou z jazdy
   • Za padnutý predný nárazník počas meraného tréningu bude jazdcovi škrtnutý najrýchlejší čas a počítať sa mu bude druhý najrýchlejší dosiahnutý čas
   • Počas meraného tréningu nie je možné, aby jazdec opustil trať na kontrolu pneumatík(atď), v opačnom prípade mu bude škrtnutý najrýchlejší dosiahnutý čas a bude sa mu počítať až druhý najrýchlejší dosiahnutý čas
   • V prípade, že pretekár sa dopustí nešportového správania/ fyzický útok, vulgárne napádanie/ voči činovníkom podujatia, bude za toto správanie vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného a bude mu udelená finančná pokuta vo výške 1000,- € slovom: jedentisíc eur, ktorá bude zaplatená organizátorovi
   • Nepovolená šírka zadnej osi bude penalizovaná 10 sek.
    • šírka zadnej osy je max. 140 cm pre Rotax, KZ
    • šírka zadnej osy je max. 104 cm pre Baby 50, eBambini
    • šírka zadnej osy je max. 110 cm pre Baby 60, Easykart Trophy 60, Micro Max a Junior 60
   • Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 do 200 otáčok za min. penalizáciu 10 sekúnd
   • Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 nad 200 otáčok za min penalizáciu: diskvalifikovanie
  14. Podávanie protestov

   Podávanie protestov a odvolaní na športovom podujatí sa riadi kapitolou II. článok 6. NŠP SAMŠ pre rok 2022.

 3. Technické predpisy SKP 2022
  1. Podvozok
   • musí zodpovedať homologizačným listom
   • musí byť vybavený poistným lankom tiahla brzdy (pre triedu Baby 50 doporučené)
   • medzi každou vzperou a sedačkou je povinnosť mať kovovú podložku o priemere min. 40mm a hrúbke min. 1,5mm
   • zadný široký nárazník je povinný plastový, avšak môže byť použitý aj široký kovový od výrobcu pre triedy Baby 50 a eBambini. Podmienkou je, že musí spĺňať účel ako plastový
   • predný padací nárazník je povinný pre všetky triedy (okrem Baby 50, eBambini)
   • šírka zadnej osy na veľkých podvozkoch (KZ, Rotax) je max 1400 mm
   • šírka zadnej osy na malých podvozkoch (Baby 60, Junior 60, Easy 60 a Micro Max) je max 1100 mm
   • šírka zadnej osy na malých podvozkoch (Baby 50, eBambini) je max 1040 mm
  2. Motor
   • musí zodpovedať homologizačným listom vrátane karburátoru a výfuku pre danú triedu
   • akékoľvek nepovolené úpravy budú penalizované vylúčením z pretekov a v prípade opakovania, vylúčením z celého seriálu pretekov
   • posudzovanie prípadných rozdielov je v právomoci technického komisára (TK) a riaditeľa pretekov (RP)
   • max dĺžka závitu sviečky je 18,5 mm
  3. Chladič

   Ako chladiaca kvapalina je povolená iba voda a povolený je iba jeden chladič, v prípade vysokej teploty (30°C a viac) môže riaditeľ pretekov povoliť prídavný malý chladič, ktorého použitie a umiestnenie z bezpečnostných dôvodov musí byť schválené technickým komisárom.

  4. Palivo
   • povolené palivo je bezolovnatý benzín s oktánovým číslom max.100 a bez akýchkoľvek prísad okrem oleja a na každé preteky bude určená čerpacia stanica, kde si bude možné natankovať palivo pre dané preteky
   • použitie benzínu s vyšším oktánovým číslom, alebo palivom z inej než určenej čerpacej stanice je hrubé porušenie predpisov
   • v prípade podozrenia nejakého jazdca, bude odobratá vzorka z palivovej nádrže motokáry TK a bude odoslaná na kontrolu. Ak sa zistí porušenie na mieste, tak bude jazdec diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného. Ak sa zistí až po pretekoch, tak mu budú odobraté všetky body, ktoré dosiahol v daných pretekoch
  5. Hmotnosť
   • minimálna hmotnosť je kompletná motokára s pretekárom v kompletnej výstroji
   • dodatočné závažie musí byť uchytené pevne na ráme alebo sedačke a musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 6 mm.. Jedno závažie môže mať maximálnu hmotnosť 5kg alebo vyššiu a to len v prípade výnimky udelenej riaditeľom pretekov pre navýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom
   • v prípade nedodržania hmotnostného limitu, bude pretekár vylúčený z jazdy. Pri opakovanej nízkej hmotnosti, bude pretekár vylúčený z cel0ho seriálu pretekov
   • maximálna celková hmotnosť pridávneho závažia je 20kg, alebo na výnimku riaditeľa pretekov na zvýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom
   Hmotnostné limity pre jednotlivé triedy sú:
   Trieda Hmotnosť
   Baby 50 68 kg
   eBambini 85 kg
   Easykart Trophy 60 105 kg
   Baby 60 100 kg
   Junior 60 110 kg
   Rotax Micro Max 105 kg
   Rotax Mini Max 115 kg
   Rotax Max Junior 145 kg
   Rotax Max 160 kg
   Rotax DD2 170 kg
   KZ Senior 180 kg
   KZ Junior 175 kg
   KZ Masters 180 kg
  6. Predpisy pre triedy
   1. Baby 50
    • pneumatiky : suché – ETS / 4“ + 5“/, mokré – ETR (4“+ 5“)
    • brzdy: hydraulické alebo mechanické na zadné kolesá
    • motor:
     • Blue Bird N61E – poskytnutý organizátorom v rámci motorovej lotérie za poplatok 80,-eur. Víťaz tejto triedy po 6 pretekoch získa tiket na EKIGF
     • IAME M1 – plombovaný v sériovom prevedení – podľa registračných listov
    • prevod: Blue Bird N61E 9/72, IAME M1 10/88
    • rázvor: maximálne 860mm
    • maximálna šírka zadnej osi je 1040 mm a vpredu 920mm
    • 2 x žolík na výmenu motora pre danú sezónu
   2. eBambini
    • pneumatiky: suché - Mojo C2 (4“ + 5“) - mokré – Mojo W2 (4,5“+ 4,5“)
    • brzdy: mechanické na zadné kolesá
    • motor: elektrický na batériu
    • prevod: 11/80
    • podvozok: Birel ART B 25-X
    • rázvor: maximálne 860 mm
    • maximálna šírka zadnej osi je 1040 mm a vpredu 920 mm
   3. Easykart Trophy 60
    • pneumatiky: suché - ETS (4“ + 5“) - mokré – ETR (4“+ 5“) - maximálne 1 sada + 1 pneumatika označená TK pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • motor: - BMB EKL vzduchom chladený o obsahu 62 ccm. Motor musí byť prenajatý od promotéra seriálu EKT - sviečka: BMB Freeline L10SL, závit 19mm - karburátor: Tillotson 396 A - díza: 0,68-0,70-0,72
    • prevod: 10/82 Trebatice, Bruck/Slovakia ring 10/80.
    • brzdy: hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
    • podvozok: Birel ART L28C-Y
    • rám: priemer trubiek max. 28mm
    • disky: Easykart Freeline. Predné 115mm, zadné 150mm - zadná osa: priemer max. 25mm
    • rázvor: maximálne do 900mm
    • maximálna šírka zadnej osi s pneu je 1100mm
   4. Baby 60
    • pneumatiky: suché – VEGA M1 (predné:10x4.00-5" a zadné: 11x5.00+ 5“) - mokré – VEGA WM1 - maximálne 1sada + 1 pneumatika označená technickým komisárom pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • brzdy: mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
    • motor: - jednovalcový dvojtaktný vzduchom chladený motor s maximálnym objemom 60 ccm, podľa registračného listu: (2019-2022):
     • TM
     • PARILLA
     • LENZO LK 12
     • MAXTER
     • VORTEX
    • karburátor: sériový max.14mm, Dell´Orto PHMB14, Tryton VMC
    • sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou
    • integrovaný elektrický štartér, analogové zapaľovanie
    • spojka so záberom pri max. 5500 ot/min.
    • obmedzovač na 11.000 ot/min.
    • podvozok: rázvor: max do 950mm - rám: priemer trubiek max. 28mm - zadná osa: priemer max. 30mm, zadná osa – max. šírka 1100mm
   5. Junior 60
    • pneumatiky: - suché VEGA M1 (predné:10x4.00-5" a zadné: 11x5.00+ 5“) - mokré – VEGA WM1 - maximálne 1 sada + 1 pneumatika označená TK pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • brzdy: mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
    • motor: - jednovalcový dvojtaktný vzduchom chladený motor s maximálnym objemom 60 ccm, podľa registračného listu: (2019-2022):
     • TM
     • PARILLA
     • LENZO LK 12
     • MAXTER
     • VORTEX
    • sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou
    • integrovaný elektrický štartér, analogové zapaľovanie
    • spojka so záberom pri max. 5500 ot/min.
    • karburátor – sériový max.18mm, Dell´Orto PHBG18BS reg.2523 alebo Tryton VMC18
    • výfuk – predpísaný, jednotný, podľa registračného listu výfuku pre Junior 60
    • tlmič sania – predpísaný, jednotný, podľa registračného listu tlmiča sania pre Junior 60
    • obmedzovač na 14.000 ot/min.
    • podvozok: rázvor: max do 950mm - rám: priemer trubiek max. 28mm - zadná osa: priemer max. 30mm, zadná osa - max šírka 1100 mm
   6. Rotax MicroMax, MiniMax, Junior, Max, DD2
    • pneumatiky: - suché
     • Rotax Max Junior - Mojo D2
     • Rotax Max – Mojo D5
     • Rotax Max DD2 - Mojo D5
     • Rotax Micro Max a Mini Max - Mojo C2
     Pre všetky triedy sú vypísané mokré pneu - Mojo W3/W5 a pre Rotax Micro Max a Mini Max Mojo CW.
    • brzdy: v triede DD2 sú povinné aj predné brzdy ovládané nohu

    Všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky AKSR pre rok 2022 (povolené sú: pôvodná elektrika, karburátor, výfuk a valec v ľubovoľnej kombinácií).

   7. KZ Senior
    • pneumatiky: - suché - voľné, max. médium - mokré – voľné - maximálne 1 sada + 1 pneumatika označená TK pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • motor dvojtakt chladený vodou alebo vzduchom, s obsahom do 125 cm3
    • karburátor – (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šupátka 39 mm
    • prevodovka: 3 - 6 rýchlostí
    • vzduchový filter: povolené s novou i starou homologizáciou
    • výfuk – podľa homologačného listu výrobcu pre daný typ motora
    • tlmič výfuku - je povolený najnovší model, homologácia od roku 2017

    Do triedy KZ Senior budú zaradení pretekári (amatéri) so staršou technikou t.j. 2007 a staršia (motor+podvozok), aj keď vek pretekára nebude 50 a viac rokov.

   8. KZ Masters
    • pneumatiky: - suché - voľné, max. médium - mokré – voľné - maximálne 1 sada + 1 pneumatika označená TK pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • motor dvojtakt chladený vodou alebo vzduchom, s obsahom do 125 cm3
    • karburátor – (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šupátka 39 mm
    • prevodovka: 3 - 6 rýchlostí
    • vzduchový filter: povolené s novou i starou homologizáciou
    • výfuk – podľa homologačného listu výrobcu pre daný typ motora
    • tlmič výfuku - je povolený najnovší model, homologácia od roku 2017
   9. KZ Junior

    Podľa triedy KZ Master's.

  7. Výstroj pretekára
   • Prilba - integrálna, uzatvorená s homologizáciou pre motokárový šport aj už neplatnou homologizáciou, prípadne s homologizáciou na cestnú premávku
   • Ochranný golier - pre triedu Baby 50,eBambini, Baby 60, Easykart Trophy 60 a Junior 60 - povinný a pre ostatné triedy sa odporúča
   • Kombinéza - overal, pokrývajúci celé telo vrátane nôh a rúk, aj s už neplatnou homologizáciou, bez zásadného a viditeľného poškodenia
   • Rukavice - pár rukavíc, pokrývajúce celé ruky
   • Obuv - musí byť vysoká, zakrývať členky
  8. Iné ustanovenia

   V prípade potreby určí riaditeľ pretekov pretekárov, ktorí sa musia podrobiť technickej kontrole aj počas pretekov. Túto kontrolu vykoná TK a výsledok odovzdá riaditeľovi preteko.

   Organizátor seriálu - Slovenský kartingový pohár 2022: Karting Team Topoľčany, Palárikova 984, Topoľčany 95501

Slovenský kartingový pohár
 • 1
  Slovakia Ring
  15.04.2022
 • 2
  Bruck an der Leitha (1)
  27.05.2022
 • 3
  Trebatice
  17.06.2022
 • 4
  Bruck an der Leitha (2)
  15.07.2022
 • 5
  Trebatice
  05.08.2022
 • 6
  Slovakia Ring
  16.09.2022

Reklama

 • Reality BEMI