Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2020


 1. Pravidlá Slovenského kartingového pohára pre rok 2020

  Organizátor podujatia (riaditeľ podujatia alebo ním poverená osoba) si vyhradzuje právo na výnimky a technické kontroly v priebehu celých pretekov. Konečné rozhodnutie o výsledku kontroly je v právomoci organizátora podujatia (riaditeľa podujatia alebo ním poverenej osoby).

  1. Všeobecné ustanovenia

   Motokárový seriál Slovenský kartingový pohár 2020 (ďalej len SKP) vypisuje Karting Team Topoľčany (KTT). Toto občianske združenie vytvára zjednodušené pravidlá pre seriál SKP 2020 a rozhoduje o všetkých riadiacich a organizačných zmenách.

  2. Pravidlá a predpisy

   Pre seriál SKP 2020 sú platné nasledujúce pravidlá a predpisy:

   • všeobecné ustanovenia KTT 2020
   • športové pravidlá KTT 2020
   • technické predpisy KTT 2020
   • ročenka kartingu KTT 2020
   • ročenka SAMŠ KTT 2020

  3. Prihlásenie do pretekov Slovenský kartingový pohár 2020

   Jazdec, ktorý sa chce zúčastniť pretekov SKP 2020, je povinný riadne vyplniť prihlášku na dané preteky, odoslať ju organizátorovi pretekov SKP najneskôr 5 dní pred pretekom a štartovné uhradí priamo na mieste pretekov pri administratívnej kontrole.

  4. Technická kontrola

   Technická kontrola (ďalej len TK) bude vykonávaná vždy od 07:00 hod pri platení štartovného a to na mieste určenom organizátorom. Pri TK pre triedy Rotax je potrebné predložiť motor/y s nepoškodenou plombou a identifikačnú kartu od motora, v ktorej bude záznam uvádzajúci zhodné výrobné číslo, zhodné číslo pečati motora, pečiatky a podpisu autorizovaného distribútora alebo servisného strediska, ktoré kontrolovalo a zapečatilo motor. V prípade neplnoletého jazdca je potrebný rodičovský doprovod.

  5. Poplatky
   • základné štartovné
    platí podľa Zvláštneho Ustanovenia pre každý pretek zvlášť, v sobotu najneskôr do 10,00 hod.
   • zvýšené štartovné
    platí po uzavretí štartovej listiny (v sobotu, po 10,00 hod.) alebo pri neprihlásení sa online registráciou na daný pretek - na základe rozhodnutia organizátora v takýchto prípadoch, jazdec nemusí byť pripustení do preteku
   Trieda Základné štartovné Zvýšené štartovné
   Baby 50 50 € 70 €
   eBambini 50 € 70 €
   ostatné triedy 60 € 80 €
  6. Vypísané triedy pre SKP 2020

   Stanovená minimálna veková hranica musí byť dovŕšená v kalendárnom roku 2020.

   Trieda Veková hranica Hodnotenie Poznámka
   Baby 50 4 – 9 rokov samostatné postup na Easykart International Grand Finals (platí od 6 do 9 rokov)
   eBambini 4 – 9 rokov samostatné postup na Easykart International Grand Finals (platí od 6 do 9 rokov)
   Easykart T60 7 – 13 rokov samostatné postup na Easykart International Grand Finals (platí od 6 do 9 rokov)
   Baby 60 7 – 10 rokov samostatné
   Junior 60 8 – 13 rokov samostatné
   Honda Open 390 od 15 rokov samostatné
   Rotax MicroMax 7 – 12 rokov samostatné
   Rotax MiniMax 9 – 13 rokov samostatné
   Rotax Max Junior 12 – 16 rokov samostatné
   Rotax Max od 14 rokov samostatné
   Rotax Max DD2 od 15 rokov samostatné
   KZ2 Junior od 15 rokov samostatné
   KZ2 Masters od 35 rokov samostatné
   KZ2 Senior od 50 rokov samostatné

   Podmienky pre nevypísané triedy (OK, OKJ, HONDA, ROK, ROKJ, KF, KFJ, ICA100, EASY100, HISTORIK) budú v prípade záujmu dohodnuté individuálne. Stanovená minimálna a maximálna veková hranica jazdca, musí byť dovŕšená v danom kalendárnom roku.

  7. Účastníci

   Seriál SKP je prístupný pre širokú verejnosť od 4 rokov s národnou alebo medzinárodnou licenciou vydanou SAMŠ, alebo ASN vydanou krajín CEZ, alebo vydanou dennou licenciou (na poslednom podujatí seriálu nie je povolená účasť jazdcov s dennou licenciou). Ďalej, s technikou zodpovedajúcou technickým predpisom SKP 2020 a potrebnými dokladmi, ktoré vyplývajú z pravidiel a predpisov. Organizátor seriálu SKP si vyhradzuje právo preveriť znalosť predpisov a technickú spôsobilosť jazdcov. V prípade zistenia nedostatkov u daného jazdca, môže byť tento jazdec diskvalifikovaný z pretekov.

  8. Zdravotná spôsobilosť

   Každý jazdec* seriálu SKP 2020 je povinný absolvovať lekársku prehliadku a nechať si lekárom potvrdiť žiadosť o vystavenie licencie jazdca a zdravotný preukaz (platnosť 1 rok), u svojho obvodného lekára, čím potvrdzuje svoju schopnosť zúčastňovať sa motokárových pretekoch. Tlačivo žiadosti o vystavenie licencii jazdca je dostupné na stiahnutie, na webovej stránke SAMŠ-u: http://sams-asn.sk/licenciakarting.php Zdravotný preukaz Vám bude zaslaný poštou po vyžiadaní prostredníctvom emailu: samssk@nextra.sk * netýka sa to jazdcov, ktorí majú vydanú národnú alebo medzinárodnú licenciu!

  9. Systém pretekov a jázd

   SKP 2020 sa skladá z pretekov zaradených do jedného seriálu. Časový harmonogram bude vypísaný na každé podujatie samostatne.

  10. Orientačný časový harmonogram
   Sobota Čas Popis
   07:30 – 10:00 h. Technické preberanie
   08:00 – 12:00 h. Voľné tréningy
   12:00 – 12:20 h. Rozprava
   13:00 – 14:30 h. Meraný tréning
   14:30 - 16:30 h. Štart prvých jázd
   16:30 - 18:30 h. Štart druhých jázd
   18:30 h. Vyhodnotenie
  11. Hodnotenie a bodovanie

   Na jednotlivých pretekoch SKP budú bodovaní všetci jazdci vo vypísaných triedach pre rok 2020. Organizátor pretekov (riaditeľ pretekov alebo ním poverená osoba) ocení prvých šiestich jazdcov v každej triede, v ktorej bude minimálny počet štartujúcich 6. V triede Baby 50 a eBambini budú ocenení všetci jazdci. Víťazi jednotlivých tried v seriáli SKP budú vyhlásení na konci sezóny 2020 a ocenení budú prvý piati jazdci. Vyhodnotení budú iba pretekári a triedy, ktoré budú mať odštartované minimálne 4 a viac pretekov za sezónu 2020.

  12. Autorské práva

   Všetky autorské práva si vyhradzuje organizátor seriálu SKP 2020 KTT (Karting Team Topoľčany). KTT v zastúpení poverenej osoby môže udeliť autorizáciu na zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov pre osoby a organizácie na ich žiadosť pred začiatkom podujatia. Rovnako platí zákaz kopírovania informácii a materiálov uverejnených na internetovej stránke www.slokap.sk, pre účely ďalšieho publikovania.

  13. Diskvalifikácia z pretekov
   • v prípade pristihnutia pretekára na trati bez zaplateného štartovného (bez nálepky) bude diskvalifikovaný z pretekov (na základe rozhodnutia riaditeľa pretekov)
   • ak pretekár, ktorý bol niekoľko krát napomenutý riaditeľom pretekov za nešportové správanie a aj napriek tomu bude stále pokračovať v takomto správaní, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného (na základe rozhodnutia riaditeľa pretekov)
   • ak sa zistí u pretekára nepovolené palivo počas pretekov, bude ihneď diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného (na základe rozhodnutia riaditeľa pretekov)
   • v prípade hrubého porušenia tech. predpisov, nerešpektovanie pokynov usporiadateľa (riaditeľa pretekov alebo ním poverenej osoby) a zistíení prítomnosti alkoholu alebo iných návykových a omamných látok u pretekára, má riaditeľ pretekov právo pretekára diskvalifikovať z preteku, bez nároku na vrátenie štartovného
   • jazdec zodpovedá za svojho mechanika a doprovod. V prípade ich nešportového správania (fyzický útok, vulgárne napádanie a pod.) bude pretekár diskvalifikovaní z preteku bez nároku na vrátenie štartovného (na základe rozhodnutia športového komisára) Vyššie spomenuté dôvody alebo akýkoľvek iný dôvod na diskvalifikovanie pretekára z pretekov, bude individuálne posúdený športovým komisárom.
 2. Športové pravidlá SKP 2020
  1. Organizačné záležitosti

   KTT určí na každé preteky riaditeľa pretekov a ostatných činovníkov. Športový komisári, časomerači a technický komisári, sú delegovaný SAMŠ.

  2. Administratívna a technická kontrola

   Pre administratívnu kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa pretekár musí zaregistrovať a zaplatiť štartovné pre dané preteky. Na základe toho mu bude pridelená nálepka, ktorá musí byť na viditeľnom mieste a musí zostať na motokáre do konca pretekov. Táto administratívna kontrola musí byť ukončená do 10:00 hod., v sobotu. Potom bude uzavretá štartovná listina. Pre technickú kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa pretekár musí zaregistrovať so svojou technikou po absolvovaní administratívneho preberania. Na tejto kontrole bude skontrolované

   1. technika jazdca
    • bezpečnostné lanká brzdy
    • podložky medzi každou vzperou a sedačkou
    • uchytené držiaky plastov
    • uchytený držiak čipu na meranie časov
    • základne bezpečnostné prvky
    • plomba na motore + technický preukaz (Rotax)
    • podvozok, ktorý chce pretekár použiť počas pretekov (max. 2 ks)
    • motor, ktorý chce pretekár použiť počas pretekov (max. 3 ks)
   2. výstroj jazdca (neporušený, platná homologizácia, viac v kapitole výstroj jazdca)
    • kombinéza
    • prilba
    • rukavice
    • topánky
    • ochranný límec

   Všetky kontroly bude vykonávať technický komisár prípadne riaditeľ pretekov. Po absolvovaní technickej kontroly, bude pridelená nálepka, ktorá musí zostať na viditeľnom mieste po celý deň pretekov. Táto kontrola musí byť ukončená do 10:00 hod., v sobotu. Potom bude uzavretá štartová listina.

  3. Informácie pre jazdcov a doprovod

   Všetky informácie budú vyvesené na oficiálnej tabuli pred vstupom na trať.

  4. Voľný tréning

   Voľný tréning bude rozdelený podľa tried. Počet a dĺžka bude upravená podľa časového harmonogramu na každé preteky.

  5. Rozprava

   Slúži k ústnemu dohovoru medzi riaditeľom pretekov, jazdcami a doprovodom. Bude sa konať vždy pred meraným tréningom a účasť je povinná. Účasť sa bude kontrolovať prezenčnou, podpisovou listinou. V prípade neúčasti, bude chýbajúci jazdec penalizovaný 5 sek. v prvej jazde.

  6. Meraný tréning

   Meraný trénig prebieha podľa tried v trvaní 1x7 minút čistého času, pričom sú merané všetky odjazdené kolá. Trieda eBambini má meraný tréning v trvaní 1x5min.

  7. Predštartový rošt

   Je miesto, ktoré slúži k zoradeniu pretekárov pred jazdou. Povolenie na vstup na trať dáva traťový komisár na predštartovom rošte. Vstup do tohto priestoru má povolený iba pretekár + mechanik a to vždy s vypnutým motorom. Vypnutý motor musí byť z bezpečnostných dôvodov aj počas pohybu v depe až po príchod k priestoru pre prípravu na štart. Počas celej doby na predštartovnom rošte musí byť pretekársky stroj pod dohľadom jazdca alebo jeho mechanika, ktorí zaň plne zodpovedajú.

  8. Štartový rošt

   Na zoradenie na štartový rošt do oboch jázd, je výsledok dosiahnutý v meranom tréningu.

  9. Štarty
   • Letmý štart
    Baby 60, Junior 60, Micro Max, Rotax Max, Rotax Junior, Rotax DD2, eBambini – za safety kart
   • Pevný štart
    všetky triedy KZ, Baby 50
  10. Počet kôl a jázd
   Trieda Počet kôl Počet jázd
   eBambini 6 2
   Baby 50 8 2
   Baby 60 10 2
   Junior 60 10 2
   Rotax MicroMax 10 2
   Rotax MiniMax 13 2
   Honda 390 13 2
   Rotax Max Junior 13 2
   Rotax Max 13 2
   Rotax Max DD2 13 2
   KZ Senior 13 2
   KZ2 Junior 13 2
   KZ2 Masters 13 2
  11. Výsledky a hodnotenie
   MIESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   BODY 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
   • Všetky výsledky budú po spracovaní vyvesené na oficiálnej tabuli
   • Celkový výsledok pretekov je súčet oboch bodovaných jázd
   • V prípade zhody bude rozhodovať meraný tréning
   • V rámci jedných pretekov, pôjdu dve samostatne bodované jazdy
   • Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky bodované jazdy v seriáli SKP 2020
   • Celkový víťaz pretekov pre danú triedu je ten, ktorý získa najväčší počet bodov z oboch jázd
  12. Celkové hodnotenie SKP 2020

   Do seriálu SKP 2020 budú započítané všetky dosiahnuté body z jednotlivých pretekov. Víťaz seriálu SKP 2020 sa stáva pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov. Pri zhode bodov rozhoduje, kto získal viac lepších dosiahnutých bodov, alebo kto ich získal skôr.

   Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky triedy, ktoré budú mať odštartované 4 a viac pretekov s celkového počtu 7.

   Ocenení budú prvý piati pretekári v každej triede a musia mať odjazdené 4 a viac pretekov.

  13. Sankcie a penalizácie
   • vo formovacom kole je zakázané obiehanie, každý pretekár si drží svoju pozíciu. V prípade porušenia pravidla bude pretekár odsunutý na koniec štartového poľa
   • pri bránení predbiehania je povolené meniť smer jazdy iba 1 krát. Pri úmyselnom bránení bude pretekár penalizovaný 10 sekundami
   • pri nedodržaní minimálneho hmotnostného limitu, bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy (meraného tréningu). Tolerancia hmotnosti je do 0,5kg
   • pri porušení Tech. predpisov bude pretekár z pretekov diskvalifikovaný (DQ) bez nároku na vrátenie štartovného
   • za padnutý predný nárazník bude jazdec potrestaný 5 sekundami. V prípade snahy o nahodenie predného nárazníka po skončení jazdy pred kontrolou technickým komisárom, je jazdec potrestaný diskvalifikáciou z jazdy
   • Nepovolená šírka zadnej osi bude penalizovaná 10 sec. Šírka zadnej osky je max. 140 cm pre Honda 390, Rotax, KZ a šírka 110cm pre Baby 60, Micro Max a Junior 60 a Easykart Trophy 60, max. 104cm pre Baby 50 a eBambini
   • Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 do 200 otáčok za min. penalizáciu 10 sekúnd
   • Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 nad 200 otáčok za min penalizáciu: vylúčenie
  14. Podávanie protestov

   Podávanie protestov a odvolaní na športovom podujatí sa riadí kapitolou ll. článok 6. ročenkou SAMŠ pre rok 2020.

 3. Technické predpisy SKP 2020
  1. Podvozok
   • musí zodpovedať homologizačným listom
   • musí byť vybavený poistným lankom tiahla brzdy (pre triedu Baby 50 doporučené)
   • medzi každou vzperou a sedačkou je povinnosť mať kovovú podložku o priemere min. 40mm a hrúbke min. 1,5mm
   • zadný široký nárazník je povinný plastový, avšak môže byť použitý aj široký kovový od výrobcu pre triedy Baby 50 a eBambini. Podmienkou je, že musí spĺňať účel ako plastový
   • predný padací nárazník je povinný pre všetky triedy (okrem Baby 50, eBambini, Baby 60 a Junior 60)
  2. Motor
   • musí zodpovedať homologizačným listom vrátane karburátoru a výfuku pre danú triedu
   • akékoľvek nepovolené úpravy budú penalizované vylúčením z pretekov a v prípade opakovania, vylúčením z celého seriálu pretekov
   • posudzovanie prípadných rozdielov je v právomoci technického komisára a riaditeľa pretekov
  3. Chladič

   Ako chladiaca kvapalina je povolená iba voda a povolený je iba jeden chladič, v prípade vysokej teploty (30°C a viac) môže riaditeľ pretekov povoliť prídavný malý chladič, ktorého použitie a umiestnenie z bezpečnostných dôvodov musí byť schválené technickým komisárom.

  4. Palivo
   • povolené palivo je bezolovnatý benzín s oktánovým číslom max.100 a bez akýchkoľvek prísad okrem oleja pričom na každé preteky bude určená čerpacia stanica, kde si bude možné natankovať palivo pre dané preteky
   • použitie benzínu s vyšším oktánovým číslom, alebo palivom z inej než určenej čerpacej stanice je hrubé porušenie predpisov
   • v prípade podozrenia z porušenia pravidiel kapitoly 3.4 Palivo u nejakého jazdca, mu bude odobratá vzorka z palivovej nádrže motokáry technickým komisárom a bude odoslaná na kontrolu. Ak sa zistí porušenie na mieste, bude jazdec diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného. Ak sa zistí táto skutočnosť až po pretekoch, jazdcovi budú odobraté všetky body, ktoré dosiahol v daných pretekoch
  5. Hmotnosť
   • minimálna hmotnosť je kompletná motokára s pretekárom v kompletnej výstroji
   • dodatočné závažie musí byť uchytené pevne na ráme alebo sedačke a musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 6 mm.. Jedno závažie môže mať maximálnu hmotnosť 5kg alebo vyššiu a to len v prípade výnimky udelenej riaditeľom pretekov pre navýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom
   • v prípade nedodržania hmotnostného limitu, bude pretekár vylúčený z jazdy. Pri opakovanej nízkej hmotnosti, bude pretekár vylúčený z cel0ho seriálu pretekov
   Hmotnostné limity pre jednotlivé triedy sú:
   Trieda Hmotnosť
   Baby 50 68 kg
   eBambini 85 kg
   Easykart Trophy 60 105 kg
   Baby 60 100 kg
   Junior 60 110 kg
   Rotax Micro Max 110 kg
   Rotax Max Junior 145 kg
   Rotax Max 165 kg
   Rotax DD2 173 kg
   KZ Senior 180 kg
   KZ Junior 175 kg
   KZ Masters 180 kg
  6. Predpisy pre triedy
   1. Baby 50
    • pneumatiky: suché – ETS (4“ + 5“) - mokré – ETR (4“ + 5“)
    • brzdy: hydraulické alebo mechanické na zadné kolesá
    • motor: Blue Bird N61E: poskytnutý organizátorom v rámci motorovej lotérie za poplatok 80,-eur. Víťaz tejto triedy po 6 pretekoch získa tiket na EKIGF - IAME M1: plombovaný v sériovom prevedení
    • prevod: Blue Bird N61E: 9 – 76 - IAME M1: 10 – 88
    • rázvor: maximálne 860mm
    • maximálna šírka zadnej osi je 1040 mm a vpredu 920mm
    • 2 x žolík na výmenu motora pre danú sezónu
   2. Baby 50
    • pneumatiky: suché - Mojo C2 (4“ + 5“) - mokré – Mojo W2 (4,5“+ 4,5“)
    • brzdy: mechanické na zadné kolesá
    • motor: elektrický na batériu
    • prevod: 11 – 80
    • podvozok: Birel ART B 25-X
    • rázvor: maximálne 860 mm
    • maximálna šírka zadnej osi je 1040 mm a vpredu 920 mm
   3. Easykart Trophy 60
    • pneumatiky: suché - ETS (4“ + 5“) - mokré – ETR (4“+ 5“) - maximálne 1sada + 1pneumatika označená technickým komisárom pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • brzdy: hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
    • motor: - BMB EKL vzduchom chladený o obsahu 62ccm. Motor musí byť prenajatý od promotéra seriálu EKT - sviečka: BMB Freeline L10SL, závit 19mm - karburátor: Tillotson 396 A - díza: 0,68-0,70-0,72 - prevod: 10/8
    • podvozok: Birel ART L28C-Y - rám: priemer trubiek max. 28mm - disky: Easykart Freeline. Predné 115mm, zadné 150mm - zadná osa: priemer max. 25mm
    • rázvor: maximálne do 900mm
    • maximálna šírka zadnej osi s pneu je 1100mm
   4. Baby 60
    • pneumatiky: suché - Mojo C2 (4“ + 5“) - mokré – Mojo CW - maximálne 1sada + 1pneumatika označená technickým komisárom pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • brzdy: mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
    • motor: - jednovalcový dvojtaktný vzduchom chladený motor s maximálnym objemom 60 ccm, zodpovedajúcim homologizačnému listu alebo registračnému listu vydanému AČR. - motory vrátane starších homologizácii - karburátor: sériový max.14mm, Dell´Orto PHBN14MS alebo iný podľa homologizácii - sviečka: M14x1,25 max. dĺžky 18,5mm s jednou elektródou - integrovaný elektrický štartér - zapaľovanie digitálne homologované s integrovaným obmedzovačom otáčok na 11.000 ot/min. - spojka: odstredivá, musí začať zaberať pri max. 5.500 ot/min. - tlmič sania: jednotný podľa homologizačného/registračného listu pre Junior 60/Baby 60 - výfuk: jednotný podľa homologizačného/registračného listu pre Junior 60/Baby 60 - karburátor: sériový max.14mm, Dell´Orto PHMB14, Tryton VMC - prevod: 11/80 - všetky diely motora musia byť jednoznačne identifikovateľné podľa homologizačného/registračného listu daného motora
    • podvozok: - nemusí mať platnú homologizáciu, musí však byť vyrobený výrobcom, ktorý je oficiálnym konštruktérom uznaným CIK-FIA - rázvor: max do 950mm - rám: priemer trubiek max. 28mm - zadná osa: priemer max. 30mm
   5. Junior 60
    • pneumatiky: - suché - Mojo C2 (4“ + 5“) - mokré – Mojo CW - maximálne 1sada + 1pneumatika označená technickým komisárom pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • brzdy: mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá
    • motor: - jednovalcový dvojtaktný vzduchom chladený motor s maximálnym objemom 60 ccm, zodpovedajúcim homologizačnému listu ,alebo registračnému listu vydanému AČR - sviečka: M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou - integrovaný elektrický štartér - zapaľovanie: digitálne homologované s integrovaným obmedzovačom otáčok na 14.000 ot/min. - spojka: odstredivá, musí začať zaberať pri max. 5.500 ot/min. - karburátor: sériový max.18mm, Dell´Orto PHBG18BS alebo iný podľa homologizácie - výfuk: jednotný podľa homologizačného/registračného listu výfuku pre Junior 60/Baby 60 - tlmič sania: jednotný podľa homologizačného/registračného listu tlmiča sania pre Junior 60/Baby 60
    • podvozok: rázvor: max do 950mm - rám: priemer trubiek max. 28mm - zadná osa: priemer max. 30mm
   6. Rotax MicroMax / Junior / Max / DD2
    • pneumatiky: - suché - Rotax Max Junior - Mojo D2 - Rotax Max - Mojo D5 - Rotax Max DD2 - Mojo D5 - Rotax Micro Max - Mojo C2 - mokré - pre všetky triedy sú vypísané mokré pneu - Mojo W3, W5 okrem Rotax Micro Max, kde sú predpísané Mojo CW - maximálne 1sada + 1pneumatika označená technickým komisárom pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • brzdy: v triede DD2 sú povinné predné brzdy ovládané nohu
    • motor:
    • povolené prevody pre triedu Micro Max:
     Trať Primárny prevod Sekundárny prevod
     Bruck 15 69-73
     Slovakiaring 15 72-76
     Dlhá 15 72-76
     Trebatice 15 73-77
     Vechec 15 75-79

    Všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky SAMŠu pre rok 2016 až 2020 (povolené sú: stará elektrika, karburátor, výfuk a valec v ľubovoľnej kombinácií).

   7. KZ Senior
    • pneumatiky: - suché - voľné, max. médium - mokré – voľné - maximálne 1sada + 1pneumatika označená technickým komisárom pre kvalifikáciu a obe jazdy
    • motor: - dvojtakt chladený vodou alebo vzduchom, s obsahom do 125 cm3 - karburátor: (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šúpatka 39 mm - prevodovka: 3 - 6 rýchlostí - vzduchový filter: povolené s novou i starou homologizáciou
    • výfuk: - podľa homologačného listu výrobcu pre daný typ motora
    • tlmič výfuku: povolený iba najnovší model, homologácia od roku 2017
   8. KZ Masters

    Podľa triedy KZ Senior.

   9. KZ Junior

    Podľa triedy KZ Senior.

  7. Výstroj pretekára
   • Prilba: - integrálna, uzatvorená s homologizáciou pre motokárový šport aj s už neplatnou homologizáciou, prípadne s homologizáciou na cestnú premávku
   • Ochranný golier: - pre triedu Baby 50, eBambini, Baby 60, Easykart Trophy 60 a Junior 60 - povinný a pre ostatné triedy sa odporúča
   • Kombinéza: - overal, pokrývajúci celé telo vrátane nôh a rúk, aj s už neplatnou homologizáciou, bez zásadného a viditeľného poškodenia
   • Rukavice: - pár rukavíc, pokrývajúce celé ruky
   • Obuv: - musí byť vysoká, zakrývať členky
  8. Iné ustanovenia

   V prípade potreby určí riaditeľ pretekov pretekárov, ktorí sa musia podrobiť technickej kontrole aj počas pretekov. Túto kontrolu vykoná technický komisár a výsledok odovzdá riaditeľovi pretekov.

   Organizátor seriálu - Slovenský kartingový pohár 2020: Karting Team Topoľčany, Palárikova 984, Topoľčany 95501

Kalendár pretekov

Reklama