Zvláštne ustanovenie k 6. pretekom 2022 v Orechovej Potôni

Vstup do areálu motokárovej dráhy je povolený už v stredu 14. 09. 2022 od 18:00 hod. Hlavný vstup do areálu bude cez hlavnú príjazdovú bránu od Hotela Ring. Civilné autá budú nasmerované na vyhradenú plochu!!!

Deň a miesto konania pretekov 16. – 17. 09. 2022 Slovakia ring / Orechová Potôň
rganizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate:1172 m, šírka: 7 -10m, variant trate č. 1
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 13. 09. 2022, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2022
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Zasadanie RŠK po uzatvorení štartovej listiny 17.9.2022 o 10:00.
Štartovné na pretek
  • Triedy 50: 60€ / 1 deň
  • Ostatné triedy: 80€ / 1 deň
  • Triedy 50: 100€ / 2 dni
  • Ostatné triedy: 120€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
  • v triede Baby 50 budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácie

Benzín: Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica.

Technická kontrola začne už v piatok 16.09.2022 od 15:00 do 19:00 hod. a budú sa skenovať aj pneumatiky, ktoré budú použité na samotné preteky. Potrebné ku kontrole budú teda aj: sada pneumatík, technická karta (noví pretekári), preukaz od motorov /plombované motory/, plastová kartička pretekára s čiarovým kódom a kompletná výstroj pretekára a samotná motokára. Nový pretekári túto kartičku dostanú pri registrácii.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2022 (iba noví pretekári). Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Prosím  rešpektujte  pokyny personálu SKC. 

Parkovanie bude organizované personálom SKC v súčinnosti s organizátorom podujatia SKP.

Správca areálu bude vyberať poplatok za elektrinu v sume 8,- eur/motokára/deň.

Trénovať bude možné už od štvrtka 15.09.2022. Tieto tréningy budú riadené od 09:00 – 19:00hod a hradené organizátorovi SKP v sume 50,- eur/osoba. Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia od 9:00 do 19:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Po oba tréninkové dni bude vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na oficiálnej informačnej tabuli. Podľa počtu trénujúcich pretekárov bude upravený, tak ako sme zvyknutý z predchádzajúcich podujatí/15 min., alebo 10 min.kategória. Oficiálna informačná tabuľa (ďalej len OIT) bude vyvesená pri vstupe na trať. Na tejto OIT budú vyvesené všetky výsledky z meraných tréningov a oboch jázd. Doba na podanie protestov voči rozhodnutiu športových, či technických komisárov je 30 minút po skončení meraného tréningu, jazdy, alebo celého preteku.

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dní 16. – 17. 9. 2022 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou a „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Počas pretekového dňa, t.j. sobota 17.09.2022 je ZAKÁZANÉ všetkým deťom do 18rokov jazdiť na akýchkoľvek kolobežkách! V prípade neuposlúchnutia hrozí pokuta vo výške 50,- eur! Pokutu udeľuje riaditeľ pretekov a splatná je na mieste podujatia.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov: Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

hlavný športový komisár: Tímea Glossová
1. športový komisár: Roman Pagáč
2. športový komisár: Marián Matúš

Technický komisári

hlavný technický komisár: Dušan Navrkal
1. technický komisár: Boris Šutovský
2. technický komisár: Andrej Kovačik
3. technický komisár: František Dudáš

Časomerači:

hlavný časomerač: Lucia Žiačková