Zvláštne ustanovenie k 1. pretekom 2022 v Orechovej Potôni

Vstup do areálu motokárovej dráhy je povolený už v stredu 13. 04. 2022 od 18:00hod. Hlavný vstup do areálu bude cez hlavnú príjazdovú bránu od Hotela Ring. Civilné autá budú nasmerované na vyhradenú plochu!!!

Deň a miesto konania pretekov 15. – 16. 04. 2022 Slovakia ring / Orechová Potôň
rganizátor podujatia Karting Team Topoľčany o.z.
Charaktristika trate v protismere hod. ručičiek, dĺžka trate:1172 m, šírka: 7 -10m, variant trate č. 1
Prihlašky do preteku www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr do 12. 04. 2022, alebo priamo na mieste konanie pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2022
Časový harmonogram na stránke www.slokap.sk
Zasadanie RŠK po uzatvorení štartovej listiny 16.4.2022 o 10:00.
Štartovné na pretek
  • Triedy 50: 60€ / 1 deň
  • Ostatné triedy: 80€ / 1 deň
  • Triedy 50: 100€ / 2 dni
  • Ostatné triedy: 120€ / 2 dni
Ocenenie pretekárov
  • v triede Baby 50 budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

Ostatné informácie

Benzín: Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2022. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú.

Prosím  rešpektujte  pokyny personálu SKC. 

Parkovanie bude organizované personálom SKC v súčinnosti s organizátorom podujatia SKP.

Trénovať bude možné už vo štvrtok 14.4.2022 od 9:00 hod. Tieto tréningy  budú hradené SKC. Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia od 9:00 do 18:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a zdravotníckym vozidlom . Tento deň bude mať vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na oficiálnej  informačnej tabuli. Oficiálna informačná tabuľa (ďalej len OIT) bude vyvesená na administratívnej budove. Na tejto OIT budú vyvesené všetky výsledky z meraných tréningov a oboch jázd. Doba na podanie protestov voči rozhodnutiu športových, či technických komisárov je 30 minút po skončení meraného tréningu, jazdy, alebo celého preteku. Paddock je určený iba pre servisnú techniku, stany a karavany.

Správca areálu bude vyberať poplatok za elektrinu v sume 8,- eur/motokára/deň.

Bolo by dobre sa prihlásiť na tieto preteky čo najskôr, aby sme vedeli s predstihom pripraviť harmonogram na oba dni!!!

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Počas dní 15. – 16. 4. 2022 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie,  jazdiť s motokárou a „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu  bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je „návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť

Riaditeľstvo pretekov

riaditeľ pretekov: Róbert Chudý

Delegovaný činovníci

hlavný športový komisár: Tímea Glossová
1. športový komisár: Roman Pagáč
2. športový komisár: Ján Baumgartner

Technický komisári

hlavný technický komisár: Ján Kučera
1. technický komisár: Boris Šutovský
2. technický komisár: Stanislav Doležal
3. technický komisár: Karol Pilný

Časomerači:

hlavný časomerač: Lucia Žiačková