Zvláštne ustanovenie – 4. preteky TŘINEC

1.Deň a miesto konania pretekov: 21. – 22. 07. 2023 TŘINEC

2.Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.

3.Charaktristika trate: varianta „FAST“ v smere hod. ručičiek /dĺžka trate: 1150m/šírka: 9 – 10m

4.Prihlašky do preteku: www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr
do 19. 07. 2023, alebo priamo na mieste konania pretekov s tým, že štartovné bude
navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2023 !!!!

5.Časový harmonogram: na stránke www.slokap.sk, alebo aplikácii SPORTITY
Zasadanie RŠK po uzatvorení štartovej listiny 22.07.2023 o 10:00

6.Štartovné na preteky:

Triedy 50 ………….70,- / 1deň

Ostatné triedy ……. 90,- / 1deň preteky
Triedy 50 ………….. 120,-/ 2dni
Ostatné triedy …… 150,-/ 2dni

Štartovné je možné zaplatiť aj prevodom na č. účtu: SK55 5600 0000 0091 6809 3002, s podmienkou zaplatenia najneskôr do 20.07.2023.

7.Ocenenie pretekárov: v triede Baby 50 a eBambini budú ocenení všetci jazdci
v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

8.Ostatné informácie: Benzín: Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica!

Pri administratívnom prihlasovaní do pretekov, ktoré začína už v piatok 21. 07.2023 od 10:00hod. do 18:00hod. a v sobotu 22.07.2023 od 08:00hod.do 10:00hod. je potrebné preukázať sa licenciou pretekára a súťažiaceho.

Technická kontrola začne už v piatok 21.07.2023 od 15:00hod do 19:00hod a budú sa skenovať aj pneumatiky, ktoré budú použité na samotné preteky!! Technická kontrolu bude pokračovať v sobotu 22.07.2023 od 08:00hod. do 10:00hod. Na TK je potrebné predložiť a predviesť: Kompletnú motokáru, 1 sada suchých pneumatík a minimálne 1 sada mokrých pneumatík (okrem tried Rotax- tieto triedy majú povolenú iba 1 sadu mokrých pneumatík), technická karta – sa týka iba nových pretekárov, preukaz od motorov /plombované motory/, plastová kartička pretekára s čiarovým kódom a kompletná výstroj pretekára a samotná motokára. Noví pretekári túto kartičku dostanú pri registrácii.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2023. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú! Týka sa to iba nových pretekárov, ktorý zatiaľ neštartovali na SKP!!!.

Vstup do areálu Steel Ring Třinec je voľný už v stredu 19.07.2023 a to od 8:00 do 20:00hod. Vo štvrtok 20.07.2023 je vstup do areálu voľný od 08:00 do 22:00hod. v piatok od 07:00 a bude riadený počas týchto dní organizačným tímom ľudí z okruhu v TŘINCI, tak Vás prosím rešpektujte ich pokyny. Potom je potrebné nahlásiť organizačnému tímu ľudí zo Steel Ringu pri vstupe do areálu parkoviska, že kto má záujem zostať v parkovisku s technikou(dodávka, karavan, stan atď.) do ďalšieho víkendu na preteky MP a MSR. Ak niekto príde po hodine pre vstup, tak bude musieť počkať odparkovaný mimo areálu až do hodín určených pre vstup. Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia od 8:30 do 19:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a RZP . Na piatkový tréningový deň bude vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na oficiálnej informačnej tabuli(OIT). Oficiálna informačná tabuľa (ďalej len OIT) bude vyvesená pri vstupe na trať, ale aj počas týchto pretekov bude k dispozícii aj Digitálna informačná tabula (ďalej iba DIT) – Heslo na prihlásenie do DIT – SKP4TRINEC2023 . Na tejto OIT a DIT budú vyvesené všetky výsledky z meraných tréningov a oboch jázd. Doba na podanie protestov voči rozhodnutiu RŠK je 30 minút po skončení meraného tréningu, jazdy, alebo celých pretekov. Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku/plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených. Karavany a obytné prívesi je možné parkovať iba v priestoroch „KEMPU“.

Poplatok za kempovné bude hradený prevádzkovateľovi areálu v sume 25,- eur/noc, alebo 600Kč/noc a platí sa na vrátnici. Všetky informácie sú aj na oficiálnej stránke Steel Ring Třinec. PLATBA JE MOŽNÁ KARTOU A AJ V HOTOVOSTI!! Počas dňa 22. 07. 2023 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie, jazdiť s motokárou a „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.Celý pretekový víkend je v tichom režime tzv. SILENT režim, čo znamená, že je zákaz štartovania motorov v paddocku. Štartovanie motorov je povolené iba na určenom mieste za tribunou mechanikov.

Počas dní 20.- 22.07.2023 je ZAKÁZANÉ všetkým účastníkom jazdiť na akýchkoľvek koloběžkách, segwayoch a bicykloch v celom areáli okruhu! V prípade neuposlúchnutia hrozí pokuta vo výške 50,- eur! Pokutu udeľuje riaditeľ pretekov(organizátor SKP) a splatná je na mieste podujatia.

9.Riaditeľstvo pretekov:

riaditeľ pretekov Róbert Chudý

10.Delegovaní činovníci:
Hlavný šport.komisár Ing. TímeaGlossová
1.šport.komisár Ján Baumgartner
2.šport.komisár Roman Pagáč

Hlavný tech.komisár Ján Kučera
1.tech.komisár Stanislav Doležel
2.tech.komisár Mikuláš Smetana
3.tech.komisár Matúš Dudáš

časomerač:

Hlavný časomerač Mgr. LuciaŽiačková
Druhý časomerač Ing. Jozef Žiaček

V Topoľčanoch 12.07.2023
Riaditeľ pretekov – Róbert Chudý