Zvláštne ustanovenie – 1. Pretek SLOVAKIA RING – Orechová Potôň

l. Deň a miesto konania pretekov: 05. – 06. 05. 2023 Slovakia ring – Orechová Potôň

2. Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.

3. Charaktristika trate:   V protismere hod. ručičiek /dĺžka trate: 1172m/šírka: 7 -10m

4 .Prihlašky do preteku:             www.slokap.sk, alebo aplikáciou Rotax Global a to najneskôr

do 30. 04. 2023, alebo priamo na mieste konania pretekov s tým, že štartovné bude navýšené podľa pravidiel SKP pre rok 2023 !!!!

5 .Časový harmonogram:           na stránke www.slokap.sk

Zasadanie RŠK po uzatvorení štartovej listiny 06.05.2023 o 10:00

6 .Štartovné na preteky : 

  • Triedy 50 ………….70,- / 1deň preteky
  • Ostatné triedy     90,- / 1deň preteky
  • Triedy 50 ………….. 120,-/ 2dni
  • Ostatné triedy      150,-/ 2dni

Štartovné je možné zaplatiť aj prevodom na č. účtu: SK55 5600 0000 0091 6809 3002, ale podotýkam, že najneskôr do 03.05.2023.

7.Ocenenie pretekárov:

  • v triede Baby 50 a eBambini budú ocenený všetci jazdci
  • v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto

8.Ostatné informácie:  Benzín: Na toto podujatie nie je predpísaná čerpacia stanica!

Pri administratívnom prihlasovaní do pretekov, ktoré začína už v piatok 05.05.2023 od 10:00hod. je potrebné odovzdať licenciu pretekára , licenciu súťažiaceho a aj zdravotný preukaz. Pri tomto prihlasovaní zostávajú obe licencie a zdravotný preukaz u organizátora do konca pretekového dňa. Po skončení pretekov ich organizátor vráti všetkým naspäť po vrátení čipu pre časomieru.

Technická kontrola začne už v piatok 05.05.2023 od 15:00hod do 19:00hod a budú sa skenovať aj pneumatiky, ktoré budú použité na samotné preteky!! Potrebné ku kontrole budú teda aj: 1 sada pneumatík suchých a 1 sada pneumatík mokrých, technická karta, preukaz od motorov /plombované motory/, plastová kartička pretekára s čiarovým kódom a kompletná výstroj pretekára a samotná motokára. Všetci pretekári túto kartičku dostanú pri registrácii.

Stiahnite si z úvodnej stránky technickú kartu pre rok 2023. Môžete si ju vyplniť, vytlačiť a doniesť na preteky už vypísanú!!

Vstup do areálu motokárovej dráhy je voľný už od 03.05.2023 od 18:00hod. Pre vstup do areálu je vyhradená brána od hotela Ring. Nevstupovať do areálu bez vyzvania a pokynov personálu SKC !!! Trénovať bude možné už aj vo štvrtok 04.05.2023 od 09:00 do 17:00hod. bez zabezpečenia RZP, TM+FM. Tieto tréningy budú hradené prevádzkovateľovi trate(SKC) v sume 45,- eur/osoba na deň a 25,- eur 1/2dňa. Piatkové tréningy budú riadené organizátorom podujatia od 9:00 do 19:00 hod. a zabezpečené traťovými komisármi a RZP . Po oba tréninkové dni bude vypísaný časový harmonogram, ktorý bude vyvesený na oficiálnej informačnej tabuli(OIT). Podľa počtu trénujúcich pretekárov bude upravený, tak ako sme zvyknutý z predchádzajúcich podujatí/15 min., alebo 10 min.kategória. Oficiálna informačná tabuľa (ďalej len OIT) bude vyvesená pri vstupe na trať, ale na tomtopreteku bude k dispozícii aj Digitálna informačná tabula (ďalej iba DIT). Na tejto OIT a DIT budú vyvesené všetky výsledky z meraných tréningov a oboch jázd. Doba na podanie protestov voči rozhodnutiu športových, či technických komisárov je 30 minút po skončení meraného tréningu, jazdy, alebo celého preteku. Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru/. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených. Poplatok za elektrinu bude hradený prevádzkovateľovi areálu v sume 10,- eur/deň za motokáru. PLATBA IBA V HOTOVOSTI!! Počas dní 05. – 06. 05. 2023 je povinná hodinová obedná prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie, jazdiť s motokárou a „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Paddock je určený iba pre servisnú techniku, stany a karavany. Civilné autá budú nasmerované na vyhradenú plochu !!! Prosím rešpektujte pokyny personálu SKC.

Parkovanie bude organizované personálom SKC v súčinnosti s organizátorom podujatia SKP.

Je zakázané jazdiť akýmkoľvek motorovým vozidlom, motocyklom alebo motokárou v paddock-u po bielych šmykových plochách.

Je zakázané vŕtanie (kotvenie stanov) priamo do asfaltových plôch paddock-u.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu SLOVAKIA RING bude pokutované podľa sadzobníka pokút uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Počas trvania podujatia musí účastník dodržiavať pravidlá areálu Slovakia Ring, ktoré sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a riadiť sa pokynmi personálu areálu Slovakia Ring. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel, bude účastník povinný areál opustiť ak ho k tomu personál vyzve. Počas dní 05.-06.05.2023 je ZAKÁZANÉ všetkým deťom do 18rokov jazdiť na akýchkoľvek kolobežkách! V prípade neuposlúchnutia hrozí pokuta vo výške 50,- eur! Pokutu udeľuje riaditeľ pretekov a splatná je na mieste podujatia.

9.Riaditeľstvo pretekov: riaditeľ pretekov Róbert Chudý

10.Delegovaní činovníci:

Hlavný šport.komisár Ing. Tímea Glossová
1.šport.komisár Roman Pagáč
2.šport.komisár Ján Baumgartner
Hlavný tech.komisár Dušan Navrkal
1.tech.komisár Andrej Kovačik
2.tech.komisár Stanislav Doležel
3.tech.komisár Viliam Jágerský
Časomerač: Hlavný časomerač: Mgr. Lucia Žiačková