Všeobecné podmienky súťaže o podvozok SODI Kart

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaž vykonávanú v rámci Slovenského Kartingového Pohára ďalej len „SKP“. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich,

1. Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaž vykonávanú v rámci Slovenského Kartingového Pohára ďalej len „SKP“. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže (ďalej len Súťaž) je Karting Team Topoľčany o.z., Palárikova 984, Topoľčany 955 01, IČO: 422 06 766 DIČ: 2121490371.  Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

3. Účastníci Súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá vlastní Licenciu pretekára /pohárová, národná, alebo medzinárodná/ a zúčastňuje sa motokárových pretekov SKP.
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť pretekári s jednodňovou licenciou.
 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

4. Pravidlá Súťaže

 1. Do Súťaže bude zaradený každý pretekár, ktorý splní všetky nasledovné podmienky súťaže:
  • Musí sa aktívne zúčastňovať podujatí SKP avšak minimum podujtí je  4 a viac.
  • Musí nazbierať najvyšší počet oficiálne dosiahnutých bodov v sezóne 2022 na podujatiach SKP.
  • V daných triedach musí byť počet štartujúcich viac ako 5, aby bolo možné počítať body do súťaže. 
 2. Do súťaže sa bude každému zúčastnenému pretekárovi počítať súčet oficiálnych  bodov z oboch jázd a z jednotlivých podujatí SKP.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo na to, aby odovzdal podvozok značky SODI KART v takej špecifikácii v akej ju pretekár získal.
 4. Organizátor súťaže môže rozhodnúť o víťazovi pri zhode bodov dosiahnutých za celú sezónu SKP 2022 a to následovným spôsobom:  Ak dôjde k tomuto prípadu, tak sa bude započítávat viac lepších dosiahnutých oficiálnych výsledkov na podujatiach SKP a ak by náhodou bola zhoda aj v tomto prípade, tak rozhodovať bude to, že kto dosiahol počet lepších oficiálnych dosiahnutých výsledkov SKP skôr. Ak by aj v tomto prípade nastala zhoda, tak potom bude následovať počet druhých najlepších oficiálne dosiahnutých výsledkov v daných pretekoch SKP 2022. 
 5. Organizátor súťaže vyhodnotí súťaž  na konci sezóny 2022 na koncoročnom slávnostnom vyhodnotení.

5. Výhra

PODVOZOK: SODI KART !!!!!!

 1. Cenu zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ceny ./typ podvozku, nie značku/.
 5. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou.

6. Spôsob odovzdavania výhry

 1. Organizátor odovzdá výhru víťazovi osobne na Slávnostnom koncoročnom vyhodnotení 2022, ak nám to pandemická situácia bude dovolovať.
 2. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, si osobne prevezme výhru od organizátora súťaže na Slávnostnom koncoročnom vyhodnotení 2022.
 3. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

7. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Súťažiaci, ktorý poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
 2. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 3. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 4. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

8. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhry v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo pretekárovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Pretekári berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 4. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 5. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi .

9. Záverečné ustanovenia

Každý pretekár účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými pravidlami súťaže a bude ich riadne dodržiavať.
Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže  záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora.

V Topoľčanoch 13.04.2022 Karting Team Topoľčany o.z.